Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

Data ogłoszenia:2008-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 1

Strona 1 z 2
4.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 865/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1) (4)

szenia nie powinna ponownie wystąpić szkoda, z zastrzeżeniem, że przemysł wspólnotowy miał możli­ wość wyrażenia na ten temat opinii, która została uwzględniona. W art. 14 ust. 4 stwierdza się również, że zawieszenie może zostać przedłużone na kolejny okres nie dłuższy niż jeden rok, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Komisji. W art. 14 ust. 4 prze­ widuje się ponadto, że wspomniane środki mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała. Po zawieszeniu ostatecznych ceł antydumpingowych Komisja, zgodnie z motywem 13 decyzji, w dalszym ciągu śledziła zmiany na rynku, w szczególności w odniesieniu do przepływu przywozu i cen SiMn. W uzupełnieniu tej analizy przywozu wysłano kwestio­ nariusz do współpracujących producentów wspólnoto­ wych, zwracając się o podanie miesięcznych danych dotyczących produkcji, wielkości i wartości sprzedaży na rynku wspólnotowym, jak również rentowności w ostatnim kwartale 2007 r. i w pierwszym kwartale 2008 r. Na podstawie zebranych informacji ustalono, że ceny rynkowe SiMn na rynku wspólnotowym nadal były stosunkowo wysokie oraz znacznie wyższe niż w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem (tj. od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.). Daje się zauważyć ciągły wzrost cen, od średniej ceny 622 EUR/t w trzecim kwartale 2006 r., poprzez średnio 1 051 EUR/t w trzecim kwartale 2007 r., do średnio 1 189 EUR/t w pierwszym kwartale 2008 r. Powyższe tendencje zaobserwowano również w odniesieniu do przywozu SiMn do Wspólnoty. W odniesieniu do przywozu, między okresem objętym dochodzeniem dla celów decyzji zawieszającej środki (od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.) („OD dla celów decyzji”) i okresem od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. („okres monitorowania”) udział w rynku przywozu SiMn pocho­ dzącego z ChRL i Kazachstanu wzrósł jedynie nieznacznie o 0,2 punktu procentowego do 10 % ogólnej konsumpcji we Wspólnocie i utrzymywał się poniżej

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemo­ manganu (włącznie z żelazokrzemomanganem) („SiMn”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Kazachstanu, objętego kodami CN 7202 30 00 oraz ex 8111 00 11 (kod TARIC 8111 00 11 10) („produkt objęty postępowaniem”). Stawka cła antydumpingowego wynosi odpowiednio 8,2 % i 6,5 % w przypadku przy­ wozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL i Kazachstanu. Decyzją 2007/789/WE (3) („decyzja”) Komisja zawiesiła ostateczne cła antydumpingowe na okres dziewięciu miesięcy, ze skutkiem od dnia 6 grudnia 2007 r.

B. PODSTAWA PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA

(5)

(2)

(6)

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone w interesie Wspólnoty, jeżeli warunki rynkowe tymcza­ sowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawie­

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 5. (3) Dz.U. L 317 z 5.12.2007, s. 79.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 90 z 20084.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L237 - 70 z 20084.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/07 (ex NN 20/07) udzielonej przez Włochy w zakresie zachęt podatkowych dla niektórych instytucji kredytowych będących przedmiotem restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 869) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

 • Dz. U. L237 - 5 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania

 • Dz. U. L237 - 3 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 0 z 20084.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.