Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

Data ogłoszenia:2008-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 18

Strona 1 z 34
L 237/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachun­ kowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar­ czej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rodzaj, definicje oraz forma przedstawienia danych rachunkowych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 79/65/EWG, zbieranych za pomocą sprawozdania z gospodarstw rolnych sporządzanego w celu wiarygod­ nego określania dochodów z gospodarstw rolnych powinny być identyczne, bez względu na charakterystykę gospodarstw objętych badaniem ankietowym. W celu uproszczenia oraz większej czytelności danych należy także przewidzieć, aby indywidualne sprawozdanie uwzględniało dodatkowe elementy i szczegóły spełniające szczególne wymogi związane z analizą działalności gospodarczej gospodarstw rolnych wybranych zgodnie z art. 11 wymienionego rozporządzenia. W takim przy­ padku sprawozdanie z gospodarstwa rolnego traktuje się jako specjalne sprawozdanie z gospodarstwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (4), w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (5), w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz­ nego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporzą­ dzenie (WE) nr 1260/1999 (6) w odniesieniu do obszarów mogących skorzystać z pomocy w ramach funduszy strukturalnych oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (7).

(4)

Należy zatem dostosować rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 do zmian, jakie nastąpiły we wspólnej polityce rolnej, w charakterze informacji niezbędnych do analizy danych oraz w technikach przekazywania informacji, stwierdzonych od czasu przyjęcia wymienionego rozpo­ rządzenia. W celu zachowania przejrzystości oraz logicz­ ności należy zastąpić wymienione rozporządzenie.

(5)

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1977 r. w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do określania dochodów z gospodarstw rolnych (2) usta­ nawia zasady zbierania danych rachunkowych.

(3)

Dane zebrane na podstawie sprawozdania z gospodarstwa rolnego muszą uwzględniać doświad­ czenie nabyte od czasu utworzenia sieci i zmiany we wspólnej polityce rolnej oraz muszą odpowiadać defini­ cjom znajdującym się w odpowiednich rozporządze­ niach, a mianowicie w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (3),

Wypełnione sprawozdania z gospodarstw rolnych powinny być przekazane Komisji przez agencję łączni­ kową wyznaczoną przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 79/65/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 90 z 20084.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L237 - 70 z 20084.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/07 (ex NN 20/07) udzielonej przez Włochy w zakresie zachęt podatkowych dla niektórych instytucji kredytowych będących przedmiotem restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 869) (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania

 • Dz. U. L237 - 3 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 1 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L237 - 0 z 20084.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.