Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania

Data ogłoszenia:2008-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 5

Strona 1 z 12
4.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103 ust. 2 akapit trzeci w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 110i ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (4) ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników przewiduje, że państwa członkow­ skie mogą zatrzymać do 10 % kwoty pomocy odnoszącej się do oliwy z oliwek z pułapu krajowego określonego w art. 41 wymienionego rozporządzenia w celu zapew­ nienia finansowania przez Wspólnotę programów prac opracowanych przez organizacje podmiotów gospodar­ czych zatwierdzone w jednym lub kilku obszarach działań określonych w art. 103 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Zgodnie ze wspólnymi zasadami finansowania programów pomocy bezpośredniej oraz w celu umożli­ wienia wykorzystania przez państwo członkowskie wspomnianej kwoty niezbędne jest, by roczne wydatki przeznaczone na realizację programów prac nie przewyż­ szały kwot zatrzymywanych co roku przez państwa członkowskie zgodnie z art. 110i ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Aby zapewnienić spójność działań prowadzonych przez poszczególne zatwierdzone organizacje podmiotów gospodarczych, należy ustalić rodzaje działań kwalifiku­ jących się do wsparcia oraz do niego niekwalifikujących się. Należy również określić warunki przedstawiania programów i kryteria ich selekcji. Biorąc pod uwagę wpływ nowych technologii na wzrost wydajności, nale­ żałoby rozważyć uznanie za kwalifikujące się ulepszenia z zakresu przechowywania lub przetwarzania, które również mogą pośrednio prowadzić do zwiększenia wydajności. Zainteresowane państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość ustanawiania dodatko­ wych warunków kwalifikacji, co pozwalałoby im na precyzyjniejsze dostosowanie działań do krajowych realiów w sektorze oliwek. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, należy ustalić progi finansowania wspólnotowego przynajmniej w odniesieniu do obszarów działań związanych z poprawą skutków środowiskowych uprawy oliwek i identyfikacją pochodzenia, certyfikacją i ochroną przez organy władzy krajowej jakości oliwy z oliwek i oliwek stołowych za pośrednictwem, między innymi, kontroli jakościowej oliwy z oliwek sprzedawanej konsumentowi końcowemu, tak aby w newralgicznych obszarach uzna­ wanych za priorytetowe zapewnić realizację minimum działań. Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, należy dostosować odpowiedni próg w obszarze działań związanym z poprawą skutków środowiskowych uprawy oliwek, tak aby odzwierciedlał on ewolucję w tym obszarze. Mając na uwadze odnośne programy prac oraz ich łatwiejszą realizację, właściwe jest ustanowienie kosztów ogólnych na wyższym poziomie.

(5)

Zgodnie z art. 201 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organi­ zacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmie­ niające rozporządzenie (EWG) nr 827/68 (2) uchyla się z dniem 1 lipca 2008 r. Zważywszy na liczne odnie­ sienia do szczegółowych przepisów rozporządzenia (WE) nr 865/2004 zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2080/2005 (3), które ustanawia zasady stoso­ wania rozporządzenia (WE) nr 865/2004, oraz w celu zachowania jasności i racjonalizacji rozporządzenie (WE) nr 2080/2005 należy uchylić i zastąpić nowym rozpo­ rządzeniem odwołującym się do nowej podstawy prawnej oraz zawierającym odniesienia do właściwych przepisów podstawowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 90 z 20084.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L237 - 70 z 20084.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/07 (ex NN 20/07) udzielonej przez Włochy w zakresie zachęt podatkowych dla niektórych instytucji kredytowych będących przedmiotem restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 869) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

 • Dz. U. L237 - 3 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 1 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L237 - 0 z 20084.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.