Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/07 (ex NN 20/07) udzielonej przez Włochy w zakresie zachęt podatkowych dla niektórych instytucji kredytowych będących przedmiotem restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 869) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 70

Strona 1 z 25
L 237/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/07 (ex NN 20/07) udzielonej przez Włochy w zakresie zachęt podatkowych dla niektórych instytucji kredytowych będących przedmiotem restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 869)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/711/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) oraz uwzględnieniu uwag otrzymanych w odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1) (5)

Pismem z dnia 26 września 2005 r. (D/57424) Komisja zażądała od władz włoskich dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji w celu zbadania zgodności systemu z przepisami dotyczącymi pomocy państwa oraz jego legalności w świetle obowiązku dotyczącego uprzedniego zgłaszania wszelkich planów udzielenia pomocy państwa na mocy art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

(4)

Pismem z dnia 29 listopada 2005 r. (A/39913) Włochy dostarczyły informacje, których zażądała Komisja.

Dnia 24 grudnia 2003 r. włoski parlament uchwalił ustawę z dnia 24 grudnia 2003 r. nr 350 (ustawa 350/2003) (2), której art. 2 ust. 26 przewiduje szczególny system uzgodnień podatkowych w stosunku do aktywów niektórych instytucji kredytowych, które powstały w wyniku restrukturyzacji lub zostały nią objęte zgodnie z wcześniejszą ustawą z dnia 30 lipca 1990 r. nr 218 (ustawa 218/1990) o prywatyzacji państwowych insty­ tucji kredytowych we Włoszech. Władze włoskie nie zgłosiły Komisji wyżej wspomnia­ nego systemu do celów kontroli pomocy państwa w rozumieniu art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Komisja rozpo­ częła jednak wstępny przegląd systemu.

Pismem z dnia na 31 marca 2006 r. Komisja zażądała od Włoch dodatkowych wyjaśnień mających pomóc w ustaleniu, czy system można uznać za pomoc państwa i czy jest on zgodny z zasadami wspólnego rynku.

(6)

Pismem z dnia 5 maja 2006 r. (A/33466) Włochy dostarczyły informacje, których zażądała Komisja.

(2)

(7)

(1) Dz.U. C 154 z 7.7.2007, s. 15. (2) Włoska ustawa budżetowa na rok 2004, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr 299 z dnia 27 grudnia 2003 r.

Dnia 3 lipca 2006 r. Komisja odbyła spotkanie z władzami włoskimi w celu omówienia funkcjonowania i zasadności systemu podatkowego poddanego przeglą­ dowi. Podczas spotkania Komisja wysłuchała wyjaśnień udzielonych przez władze włoskie oraz stwierdziła, że nadal istnieją pewne wątpliwości, czy przedmiotowy system nie stanowi pomocy państwa oraz czy jest on zgodny z zasadami wspólnego rynku.

4.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/71

(8)

Pismem z dnia na 28 lipca 2006 r. (A/36106) władze włoskie przedstawiły streszczenie informacji dostarczo­ nych przez Włochy oraz wyjaśnień udzielonych na spot­ kaniu w dniu 3 lipca 2006 r.

(9)

Pismem z dnia 30 maja 2007 r. (D/203295) Komisja poinformowała Włochy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, w odniesieniu do przedmiotowego środka pomocy. W decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag na temat wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego.

opodatkowaniu również wtedy, gdy są zrealizowane i uznane do celów podatkowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 90 z 20084.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L237 - 18 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

 • Dz. U. L237 - 5 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania

 • Dz. U. L237 - 3 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 1 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L237 - 0 z 20084.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.