Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 90

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2008-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 90

L 237/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/13/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję BiH/1/2004 w sprawie dopuszczenia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz decyzję BiH/3/2004 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Operacji Wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2008/712/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który to protokół jest załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu ani wykonywaniu decyzji ani działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. W związku z powyższym Dania nie uczestniczy w finansowaniu przedmiotowej operacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W dniu 21 września 2004 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję BiH/1/2004 (1), a w dniu 29 września 2004 r. – decyzję BiH/3/2004 (2).

W dniach 12–13 grudnia 2002 r. Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze przyjęła deklarację stwierdza­ jącą, że uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie dotyczą tylko tych państw członkowskich UE, które są członkami NATO lub stronami partnerstwa dla pokoju i które w związku z tym zawarły z NATO dwustronne umowy w sprawie bezpieczeństwa,

(2)

W odpowiedzi na zaproszenie Hondurasu, Gwatemali, Salwadoru i Republiki Dominikańskiej do udziału w operacji ALTHEA przewodniczący Rady Najwyższej Konferencji Sił Zbrojnych Ameryki Środkowej (CFAC) w piśmie z dnia 2 kwietnia 2008 r. przekazał propozycję wkładu tych czterech państw.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji BiH/1/2004 otrzymuje brzmienie:

(3)

W następstwie zaleceń dowódcy operacji UE i Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC) co do wspomnia­ nych wkładów, wkłady Hondurasu, Gwatemali, Salwa­ doru i Republiki Dominikańskiej powinny zostać dopusz­ czone.

„ZAŁĄCZNIK WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

— Albania

(4)

W związku z wycofaniem wkładów przez Kanadę, Maroko, Nową Zelandię i Norwegię oraz w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, załączniki do decyzji BiH/1/2004 oraz BiH/3/2004 wymagają dalszych zmian.

— Argentyna — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii — Chile

(1) Dz.U. L 324 z 27.10.2004, s. 20. (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, s. 64.

4.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/91

— Gwatemala — Honduras — Republika Dominikańska — Salwador — Szwajcaria — Turcja”. Artykuł 2 Załącznik do decyzji BiH/3/2004 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1

— Chile — Gwatemala — Honduras — Republika Dominikańska — Salwador — Szwajcaria — Turcja”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2008 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. ROGER

— Albania — Argentyna — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 237 POZ 90 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 70 z 20084.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 15/07 (ex NN 20/07) udzielonej przez Włochy w zakresie zachęt podatkowych dla niektórych instytucji kredytowych będących przedmiotem restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 869) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

 • Dz. U. L237 - 5 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek, ich programów prac oraz ich finansowania

 • Dz. U. L237 - 3 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2008 z dnia 3 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 1 z 20084.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L237 - 0 z 20084.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.