Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 39

Tytuł:

Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2008-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 39

Strona 1 z 3
29.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/39

REGULAMINY

ZMIANY REGULAMINU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 223 akapit szósty, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 139 akapit szósty, zważywszy, że:

(1)

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, które mogą zostać przedłożone Trybunałowi Sprawiedliwości w dziedzinach objętych tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej lub tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczących utrzymania lub rozwoju obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wymagają w niektórych przypadkach szybkiej odpowiedzi Trybunału, uzasadnionej pilną potrzebą rozstrzygnięcia sprawy przed sądem krajowym. Zwykły tryb prejudycjalny, przewidziany w art. 23 statutu Trybunału i przepisach regulaminu nie umożliwia Trybunałowi wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie przedłożonych mu pytań tak szybko, jak wymagałyby tego wspomniane powyżej przypadki. Ponieważ tryb przyspieszony przewidziany w art. 104a regulaminu w odniesieniu do wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zawiera te same etapy co zwykły tryb prejudycjalny, a jego stosowanie jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, przyspieszenie uzyskuje się głównie przez przyznanie, na wszystkich etapach postępowania, pierwszeństwa danemu wnioskowi o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym względem wszystkich innych zawisłych spraw. Szybkie rozpatrywanie znaczącej liczby wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest możliwe tylko dzięki wprowadzeniu pilnego trybu prejudycjalnego, który ogranicza i upraszcza etapy procedury prejudycjalnej.

(2)

(3)

Za zgodą Rady, udzieloną w dniu 20 grudnia 2007 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, s. 7, ze sprostowaniem w Dz.U. L 383 z 29.12.1992, s. 117), zmienionego dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, s. 61), dnia 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72), dnia 16 maja 2000 r. (Dz.U. L 122 z 24.5.2000, s. 43), dnia 28 listopada 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 1), dnia 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 119 z 27.4.2001, s. 1), dnia 17 września 2002 r. (Dz.U. L 272 z 10.10.2002, s. 24, ze sprostowaniem w Dz.U. L 281 z 19.10.2002, s. 24), dnia 8 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 17), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 2), dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 107), dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, s. 19), dnia 18 października 2005 r. (Dz.U. L 288 z 29.10.2005, s. 51) i z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 44), wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 9 wprowadza się następujące zmiany: a) Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1 Trybunał powołuje izby złożone z pięciu i trzech sędziów zgodnie z art. 16 statutu oraz decyduje o przydzieleniu sędziów do poszczególnych izb.

L 24/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2008

Trybunał wyznacza izbę lub izby złożone z pięciu sędziów, które w okresie roku będą rozpoznawać sprawy, o których mowa w art. 104b.

Przydzielenie sędziów do izb oraz wyznaczenie izby lub izb do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b, jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

b) W § 2 dodaje się dwa akapity w następującym brzmieniu:

„W sprawach, o których mowa w art. 104b, sędzia sprawozdawca jest wybierany, na podstawie propozycji prezesa izby wyznaczonej zgodnie z § 1, spośród sędziów tej izby. Jeżeli izba zdecyduje o niekierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie pilnym, prezes Trybunału może przydzielić ponownie sprawę sędziemu sprawozdawcy wchodzącemu w skład innej izby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 54 z 200829.1.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/81/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L24 - 53 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L24 - 52 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 51 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 45 z 200829.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii, dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6646) (1)

 • Dz. U. L24 - 44 z 200829.1.2008

  Oświadczenie

 • Dz. U. L24 - 42 z 200829.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 30 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 8 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 6 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L24 - 4 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 1 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 75/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.