Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2008-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 42

L 24/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (2008/79/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

takie odstępstwa zawierało odniesienie również do trybu przyspieszonego przewidzianego w regulaminie Trybunału,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 245 akapit drugi,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160 akapit drugi,

Artykuł 1 W Protokole w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości po art. 23 dodaje się artykuł w brzmieniu:

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2007 r., „Artykuł 23a uwzględniając opinię Komisji z dnia 20 listopada 2007 r., W regulaminie proceduralnym może zostać przewidziany tryb przyspieszony, a dla odesłań prejudycjalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – pilny tryb prejudycjalny.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r., Tryby te mogą wymagać, w odniesieniu do składania pism procesowych lub uwag na piśmie, terminu krótszego niż przewidziany w artykule 23, oraz, na zasadzie odstępstwa od artykułu 20 akapit czwarty, braku opinii rzecznika generalnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy przewidzieć możliwość wprowadzenia odstępstw od niektórych postanowień Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości dotyczących procedury w związku z wprowadzeniem pilnego trybu prejudycjalnego mającego zastosowanie do odesłań prejudycjalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i jest wskazane, dla zachowania właściwego porządku, by postanowienie zezwalające na

Pilny tryb prejudycjalny może ponadto wymagać ograniczenia liczby stron i innych podmiotów, o których mowa w artykule 23, upoważnionych do składania pism procesowych lub uwag na piśmie, oraz, w przypadku wyjątkowo pilnego charakteru – pominięcia części pisemnej postępowania.”.

29.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/43

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 54 z 200829.1.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/81/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L24 - 53 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L24 - 52 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 51 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 45 z 200829.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii, dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6646) (1)

 • Dz. U. L24 - 44 z 200829.1.2008

  Oświadczenie

 • Dz. U. L24 - 39 z 200829.1.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 30 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 8 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 6 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L24 - 4 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 1 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 75/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.