Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 44

Tytuł:

Oświadczenie

Data ogłoszenia:2008-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 44

L 24/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2008

OŚWIADCZENIE Rada wzywa Trybunał do podania, w nocie informacyjnej na temat wprowadzenia trybu prejudycjalnego przez sądy krajowe, praktycznych wskazówek dla sądów dotyczących przypadków, gdy należy występować o zastosowanie pilnego trybu prejudycjalnego, w szczególności w razie krótkich terminów nakładanych przez przepisy krajowe lub wspólnotowe lub poważnych następstw dla osoby zainteresowanej. Rada zachęca Trybunał, by stosował pilny tryb prejudycjalny w sytuacjach, gdy chodzi o pozbawienie wolności. Rada odnotowuje, że Trybunał ma zamiar czuwać, uwzględniając stopień pilności sprawy, by państwa członkowskie dysponowały czasem oraz tłumaczeniami potrzebnymi do zapewnienia rzeczywistego i skutecznego uczestnictwa w postępowaniach z zastosowaniem trybu pilnego, tak by mogły przygotować ewentualne uwagi pisemne oraz wystąpienia. Rada zachęca Trybunał do podjęcia działań, które zagwarantują, że odnośne terminy nie będą zasadniczo dłuższe niż 10 dni roboczych, i do dostosowania procedury ustnej do potrzeb trybu pilnego. Rada zauważa, że postępowanie z zastosowaniem pilnego trybu prejudycjalnego powinno kończyć się w ciągu trzech miesięcy. Ponadto Rada przyjmuje do wiadomości, że Trybunał ma zamiar zadbać, jak w przypadku wszelkich postępowań toczących się przed nim, by pilny tryb prejudycjalny był stosowany w sposób przejrzysty; Rada zwraca się do Trybunału o przedstawienie, najpóźniej w ciągu trzech lat po wejściu w życie zmiany dotyczącej pilnego trybu prejudycjalnego, sprawozdania – w którym dane będą corocznie aktualizowane – na temat jego stosowania, a w szczególności na temat praktyki, z której korzysta Trybunał przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zastosowaniu trybu pilnego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 54 z 200829.1.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/81/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L24 - 53 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L24 - 52 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 51 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 45 z 200829.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii, dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6646) (1)

 • Dz. U. L24 - 42 z 200829.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 39 z 200829.1.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 30 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 8 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 6 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L24 - 4 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 1 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 75/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.