Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii, dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6646) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 45

Strona 1 z 7
29.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/45

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii, dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6646)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/80/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 1. PRAWODAWSTWO WSPÓLNOTOWE 1.1. ARTYKUŁ 95 UST. 4, 5 I 6 TRAKTATU WE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 6,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

(4)

Artykuł 95 ust. 4 Traktatu WE stanowi, że „jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 30 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy, zgłasza je Komisji, podając powody ich utrzymania”.

a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY I PROCEDURA (1)

W dniu 29 czerwca 2007 r. Republika Austrii poinformowała Komisję, zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych gazów cieplarnianych, o środkach krajowych przyjętych w 2002 r. (BGBl. II nr 447/2007 – zarządzenie Federalnego Ministra Rolnictwa i Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie zakazów i ograniczeń dotyczących fluorowęglowodorów, perfluorowęglowodorów oraz sześciofluorku siarki (tzw. zarządzenie HFC-PFC-SF6), opublikowane w Dzienniku Ustaw Republiki Austrii w dniu 10 grudnia 2002 r.), zmienionych następnie zarządzeniem BGBl. II nr 139/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.

Artykuł 95 ust. 5 Traktatu WE stanowi, że „[…] bez uszczerbku dla ustępu 4, jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia”.

(5)

Zgodnie z art. 95 ust. 6 Traktatu WE w terminie 6 miesięcy od zgłoszenia Komisja zatwierdza lub odrzuca zgłoszone przepisy krajowe po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

(2)

W piśmie tym rząd austriacki wskazuje, że Republika Austrii zamierza utrzymać przepisy krajowe, które są bardziej rygorystyczne niż przepisy rozporządzenia, zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 842/2006, do dnia 31 grudnia 2012 r.

1.2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 842/2006 (6)

(1) Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 1.

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (gazów F) ma na celu zapobieganie emisji niektórych gazów F (HFC, PFC i SF6) objętych protokołem z Kioto oraz jej kontrolę.

L 24/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2008

(7)

Rozporządzenie określa ponadto ograniczoną liczbę zakazów stosowania oraz wprowadzania do obrotu tych substancji, w przypadku gdy istnieją możliwe do zastosowania alternatywne i efektywne pod względem kosztów rozwiązania na poziomie Wspólnoty, a podniesienie poziomu ograniczania i odzysku nie jest wykonalne.

dopuszczalności określone są w paragrafie 4–17 zarządzenia.

(14)

(8)

Rozporządzenie posiada podwójną podstawę prawną – art. 175 ust. 1 Traktatu WE w odniesieniu do wszystkich jego przepisów oraz art. 95 Traktatu WE w odniesieniu do art. 7, 8 i 9, z uwagi na ich wpływ na swobodny obrót towarami w obrębie wspólnego rynku WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 24 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L24 - 54 z 200829.1.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/81/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L24 - 53 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L24 - 52 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 51 z 200829.1.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L24 - 44 z 200829.1.2008

  Oświadczenie

 • Dz. U. L24 - 42 z 200829.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 39 z 200829.1.2008

  Zmiany Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L24 - 30 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 8 z 200829.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L24 - 6 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L24 - 4 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L24 - 1 z 200829.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 75/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.