Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 13

Strona 13 z 27

(77)

(73)

W przedstawionych w formie pisemnej uwagach władze greckie w dużej mierze opierają się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1994 r. w sprawie C-44/93 Namur Les Assurances du credit (97). W tej sprawie Trybunał wskazał, że fakt, iż dany środek mógłby w hipotetycznych sytuacjach prowadzić do wzrostu budżetu pomocy, nie powinien być uznawany za oznakę tego, że stanowi on nową pomoc, jeżeli pomoc jest świadczona na podstawie wcześniejszych, niezmienio­ nych przepisów. Komisja uważa jednak, że przedsta­ wiona powyżej analiza jasno dowodzi, iż przepisy ustawy nr 3220/2004 bardzo różnią się od przepisów ustawy nr 2601/1998. W związku z tym nie uważa, aby wspomniany wyrok był istotny dla przedmiotowej sprawy.

Niemniej jeżeli nawet ustawę nr 3220/2004 można uznać za zmianę wcześniejszego programu, jasne jest, iż modyfikacje wprowadzone tą ustawą mają istotny charakter, wpływają bowiem na ocenę zgodności środka pomocowego ze wspólnym rynkiem (98), nie są nato­ miast wyłącznie zmianami formalnymi czy administracyj­ nymi. Ponadto modyfikacje miały zastosowanie do wszystkich beneficjentów i kwalifikujących się rodzajów działalności. Tak więc nowy program wiązał się z całościową zmianą instrumentu pomocowego, a zatem nie można go w oczywisty sposób oddzielić od istniejącej pomocy.

(78)

Dlatego wbrew twierdzeniom władz greckich środek stanowi w całości nową pomoc.

VI.2.4. Pomoc przyznana bezprawnie

(79)

(74)

Władze greckie twierdzą również, że poszerzenie grupy beneficjentów nie prowadzi do zakłócenia konkurencji. W orzecznictwie Trybunału i praktyce Komisji przyjęto jednak, że wszelka pomoc państwa w sektorach podle­

Władze greckie nie zgłosiły przedmiotowego środka przed jego wdrożeniem i wprowadziły go w życie z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE. W rezultacie środek stanowi pomoc przyznaną bezprawnie w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 659/1999.

(97) C-44/93 Namur Les Assurances du Crédit SA przeciwko Office National du Ducroire i państwu belgijskiemu, Rec. 1994, s. I-3829, pkt 28.

(98) Szczegółowe argumenty przedstawiono w Sekcji VI.3.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/21

VI.3. Zgodność pomocy przyznanej bezprawnie

(80)

Po ustaleniu, że program wiąże w rozumieniu art. 87 ust. 1 rozważyć, czy przedmiotowy uznany za zgodny ze wspólnym

się z pomocą państwa Traktatu WE, należy środek może zostać rynkiem.

(81)

Komisja zbadała program w świetle art. 87 Traktatu WE, a zwłaszcza w świetle następujących przepisów w obszarach, w których mają one zastosowanie: — WPR (99),

(83)

bezpośrednio na mocy prawa, bez jakichkolwiek dodat­ kowych warunków czy decyzji administracyjnych. Prawo­ dawstwo wtórne wymagane jest dla wdrożenia pomocy tylko w przypadku kilku objętych nią sektorów i projektów. Z wyjątkiem przypadków, w których niezbędne jest prawodawstwo wtórne, wydaje się niemożliwe, by władze greckie mogły wyegzekwować jakiekolwiek zobowiązania, gdyż podatnicy powołają się na prawa przysługujące im na mocy przepisów. W związku z tym zobowiązań tych nie można brać pod uwagę przy ocenie przedmiotowego środka.

— WSR (100), — wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo­ nych przedsiębiorstw (zwanych dalej „wytycznymi ratowania i restrukturyzacji”) (101), — wytycznych ochrony środowiska (102), — zasad badań i rozwoju (103), — BER szkoleniowego (104), — BER MŚP (105), — wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym (106), — wytycznych dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury w części mającej zastoso­ wanie do przedmiotowej pomocy (107). Pomoc oceniono zgodnie z regułami, które obowiązy­ wały w czasie jej przyznawania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.