Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 14

Strona 14 z 27

(82) (84)

Komisja nie może przyjąć argumentów przedstawianych przez władze greckie oraz FPG (108). W szczególności, jeżeli chodzi o argument władz greckich, że pomoc dla przedsiębiorstw, które miały już prawo tworzyć nieopo­ datkowane fundusze rezerwowe na mocy poprzedniego programu, stanowi istniejącą pomoc, Komisja stwierdza, iż fakt kwalifikowania się do pomocy w ramach istnieją­ cego programu nie uzasadnia świadczenia pomocy w ramach nowego programu. W odpowiedzi na decyzję Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśnia­ jącego władze greckie zaproponowały utworzenie krajo­ wego organu, który zbadałby ex post zgodność poszcze­ gólnych przypadków z regułami Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa. Komisja wskazuje, że badanie zgod­ ności pomocy stanowi jej prerogatywę, w związku z czym wniosek ten nie może zostać przyjęty.

VI.3.1. Zastosowanie rozporządzenia de minimis Rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (zwanego dalej „rozporządzeniem de minimis”) (109) nie daje się zastosować do całego programu. Ustawa nie zawiera przepisów ograniczających kwotę pomocy dla poszczególnych beneficjentów do 100 000 EUR (110). Ponadto nie są przestrzegane prze­ pisy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 69/2001 dotyczące kumulacji i monitorowania.

Podczas wstępnego dochodzenia władze greckie składały deklaracje dotyczące ograniczenia świadczenia pomocy w celu minimalizacji niezgodności z WPR. Między innymi zobowiązały się przestrzegać wielosektorowych zasad ramowych dotyczących dużych projektów inwes­ tycyjnych i nie przyznawać pomocy przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji. Beneficjenci uzyskują jednak korzyści

Zob. przypis 78. Zob. przypis 79. Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. Zob. przypis 80. Zob. przypis 81. Zob. przypis 82. Zob. przypis 83. Zob. przypis 84. Zob. przypis 85.

(85)

(99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107)

Jeżeli chodzi o sektory rybołówstwa i rolny, specjalne przepisy dotyczące pomocy de minimis zawarto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołów­ stwa (111). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2005 r. i odnosi się do pomocy przyznanej przed jego wejściem w życie, jeżeli pomoc w danym przypadku spełnia wszystkie warunki określone w jego art. 1 oraz 3.

(108) Zob. sprawa T-349/03 Corsica Ferries przeciwko Komisji, Rec. 2005, s. II-2197, pkt 64. (109) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 30. (110) Sprawa C-172/03 Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, Rec. 2005, s. I-1627. (111) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, s. 4.

L 244/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

(86)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 stanowi, że pomoc przyznana w dziedzinie produktów rolnych lub produktów rybołówstwa wynosząca do 3 000 EUR na beneficjenta w dowolnie określonym okresie trzech lat, nieprzekraczająca maksymalnej wartości ustalonej dla każdego państwa członkowskiego (w przypadku Grecji jest to 34 965 000 EUR dla rolnictwa i 2 036 370 EUR dla rybołówstwa) nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu pod warunkiem że nie jest ona ustalona na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek i nie jest związana z wywozem (związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem dzia­ łalności wywozowej), ani też nie jest uwarunkowana użyciem towarów produkcji krajowej kosztem towarów przywożonych. W ramach programu opartego na ustawie nr 3220/2004 pomoc zgodna z powyższymi warunkami nie zostanie uznana za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.