Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 20

Strona 20 z 27

(118) W przypadku dużych przedsiębiorstw przed przyzna­

niem pomocy trzeba również ustalić i zweryfikować efekt zachęty. Zgodnie z zasadami badań i rozwoju warunek ten obowiązywał w przypadku całości pomocy na rozwój i badania dla dużych przedsiębiorstw, w tym pomocy fiskalnej. Przedmiotowy program nie przewiduje jednak ustalenia efektu zachęty przed przyznaniem pomocy. Ponieważ przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc nie były zobowiązane do zintensyfikowania dzia­ łalności w zakresie badań i rozwoju, nawet fakt, że w niektórych przedsiębiorstwach może ona poskutkować intensyfikacją działalności badawczo-rozwojowej, nie może uzasadnić efektu zachęty, gdyż możliwe jest, że intensyfikacja ta wynika z czynników innych niż pomoc.

(122) Zob. przypis 81.

L 244/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

(119) Ponadto w odniesieniu do sektora rolnego nie można

dopatrzyć się przestrzegania czterech warunków wymie­ nionych w komunikacie Komisji z 1998 r. zmieniającym wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (123).

kości beneficjenta. W związku z tym środka tego nie można jako całości uznać za zgodny na mocy BER MŚP. Jednak w sytuacji, gdzie pomoc na mocy środka jest przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom zgodnie z ich definicją w załączniku I do BER MŚP, rozporządzenie o wyłączeniach grupowych może mieć zastosowanie.

(120) W związku z tym Komisja stwierdza, że program nie

stosuje się do powyższych warunków zasad badań i rozwoju, a zatem nie jest zgodny na mocy zasad badań i rozwoju. Ponadto pomoc przyznana w ramach przedmiotowego programu dużym przedsiębiorstwom od początku i w żadnym przypadku nie była uzależniona od warunku efektu zachęty. Władze greckie nie wyka­ zały, by pomoc była w jakimkolwiek przypadku zgodna od chwili przyznania na mocy zasad badań i rozwoju. W związku z tym pomocy przyznanej w ramach przed­ miotowego programu nie można w żadnym przypadku uznać za zgodną na mocy zasad badań i rozwoju.

(125) Pomoc inwestycyjna dla MŚP w Grecji, która na całym

VI.3.7. Zgodność na mocy rozporządzenia Komisji nr 68/2001 („BER szkoleniowego”)

(121) Komisja dokonała oceny pomocy w zakresie szkoleń

związanej z wprowadzaniem systemów automatyzacji procesów (124), szkoleń w dziedzinie oprogramo­ wania (125) oraz pozostałych szkoleń (126) w świetle BER szkoleniowego.

terytorium kwalifikuje się do otrzymywania pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE, podlega limitom intensywności pomocy o 15 % wyższym niż limity na mocy WPR. Dotyczy to wszyst­ kich projektów inwestycyjnych wymienionych w pkt 21 niniejszej decyzji z wyjątkiem inwestycji w sektor rolny, inwestycji w środki transportu w sektorze transportu (127) oraz inwestycji dokonywanych za granicą (128). Limity intensywności pomocy zostają naruszone dla projektów spoza dziedziny turystyki oraz parkingów w obszarach A i B zgodnie z grecką mapą pomocy regionalnej (w obszarach A nie przewiduje się pomocy regionalnej, w obszarach B limit wynosi 18,4 % plus 15 % dodatek dla MŚP). Ponadto warunkiem zastosowania wspomnia­ nego wyższego limitu jest utrzymanie inwestycji w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat. Przedmiotowy środek jednak tego nie wymaga. W sektorze transportowym koszty środków transportu i urządzeń transportowych nie mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych.

(122) Na podstawie sformułowania przepisów nie można

ustalić, czy koszty kwalifikowalne na mocy przedmioto­ wego środka odpowiadają kosztom określonym w BER szkoleniowym. W sytuacji, gdy szkolenie objęte pomocą dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa, limit intensyw­ ności pomocy dla dużych przedsiębiorstw wynoszący 35 % (25 % intensywność podstawowa + 10 % dla regionów z art. 87 ust. 3 lit. a)) może zostać przekro­ czony, gdyż maksymalna intensywność pomocy na mocy przedmiotowego środka wynosi dla lat 2004 i 2005 odpowiednio 37,05 % i 36,89 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.