Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 24

Strona 24 z 27

— brak dowodów na to, że wszystkie projekty inwesty­ cyjne dotyczące przetwórstwa produktów rolnych oraz wprowadzania ich do obrotu cechowały się kosztami kwalifikowalnymi nieprzekraczającymi 25 mln EUR lub pomoc dla nich nie przekroczyła 12 mln EUR.

(146) Obydwie wersje wytycznych zakazują pomocy, która nie

nakłada na otrzymującego żadnych obowiązków. Wytyczne podkreślają wagę sprawowania kontroli nad taką pomocą, szczególnie przyznawaną w formie ulg podatkowych. Ponieważ państwo członkowskie nie udzieliło informacji pozwalających ocenić pomoc dla rybołówstwa i akwakultury, Komisja musi uznać ją za niezgodną.

(142) Wątpliwości wyrażone przez Komisję w momencie

wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu pozostają aktualne, zatem programu nie można uznać za zgodny.

(147) Komisja

(143) W związku z tym, poza przypadkiem środków dotyczą­

powinna zbadać pomoc inwestycyjną w odniesieniu do różnych rodzajów beneficjentów (rybaków, akwakultury, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu). Każdy przypadek zastosowania przedmioto­ wego środka powinien zostać poddany osobnej ocenie w świetle szczegółowych warunków wymienionych w wytycznych. Informacje zawarte w programie nie pozwalają na taką ocenę.

cych przeniesienia, Komisja stwierdza, że program nie uwzględnia powyższych warunków wytycznych rolnych, a zatem nie jest zgodny na mocy wytycznych rolnych. Ponadto Komisja stwierdziła, że władze greckie nie wyka­ zały, by pomoc była w jakimkolwiek przypadku od chwili przyznania zgodna na mocy powyższych wytycz­ nych lub art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE zgodnie z praktyką Komisji.

(148) Na podstawie powyższego Komisja uznaje art. 2 ustawy

nr 3220/2004, w zakresie, w jakim odnosi się on do rybołówstwa i akwakultury, za niezgodny. Wątpliwości wyrażone przez Komisję w momencie wszczęcia postę­ powania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu pozostają aktualne, zatem programu nie można uznać za zgodny. W rezultacie Komisja stwierdziła, że władze greckie nie wykazały, by pomoc była w jakimkolwiek przypadku od chwili przyznania zgodna na mocy powyższych wytycz­ nych (133).

VI.3.10. Zgodność na mocy wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

(144) Przedsiębiorstwa z sektora rybołówstwa i akwakultury

mogą korzystać z omawianego środka. Projekty związane z pomocą państwa dla rybołówstwa i akwakultury będą rozważane w kontekście wytycznych dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury. Wytyczne te uległy zmianie od 1 stycznia 2005 r., po wejściu w życie greckiej ustawy nr 3220/2004 wdraża­ jącej przedmiotowy program pomocy. W związku z tym w odniesieniu do pomocy przyznanej przed 1 listopada 2004 r. należy stosować wytyczne dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury

VI.3.11. Zgodność na mocy art. 87 ust. 2 i 3 Traktatu WE

(149) W

omawianym przypadku nie można zastosować żadnego z wyjątków wymienionych w art. 87 ust. 2 Traktatu WE, gdyż przedmiotowy środek nie służy celom wymienionym we wspomnianych przepisach.

(131) Dz.U. C 19 z 20.1.2001, s. 7. (132) Dz.U. C 229 z 14.9.2004, s. 5. (133) Sprawa T-176/01 Ferriere Nord przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2004, s. II-3931, pkt 94.

L 244/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

(150) Na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE za zgodną ze

wspólnym rynkiem uznawana jest pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest niespotykanie niski lub regionów, w których istnieje poważne bezrobocie. Kryteria oceny zgodności na mocy tego artykułu okreś­ lono w postaci szczegółowych reguł, o których mowa powyżej.

kwalifikuje się do uznania go za żaden z wyjątków prze­ widzianych w Traktacie, Komisja stwierdza, że program pomocy jest niezgodny ze wspólnym rynkiem, z wyjątkiem przenoszenia zabudowań gospodarczych w sektorze rolnym, w odniesieniu do którego przyznana pomoc, na podstawie powyższej analizy:

(151) Jeżeli chodzi o art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE, przed­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.