Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 9

Strona 9 z 27

Władze greckie zamieściły również w swojej odpowiedzi projekt wniosku legislacyjnego mającego uwzględnić przedmiotowy środek w istniejących zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa. Proponują one potrakto­ wanie nieopodatkowanych funduszy rezerwowych z mocą wsteczną jako pomocy państwa oraz utworzenie krajowego organu, który zbadałby ex post zgodność poszczególnych przypadków ze wspólnotowymi regu­ łami dotyczącymi pomocy państwa.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9. C 70 z 19.3.2002, s. 8. L 237 z 6.9.2001, s. 16. C 45 z 17.2.1996, s. 5. L 10 z 13.1.2001, s. 20. L 10 z 13.1.2001, s. 33. C 232 z 12.8.2000, s. 17. C 229 z 14.9.2004, s. 5 oraz Dz.U. C 19 z 20.1.2001, s. 7.

(51)

(46)

(78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85)

(86) Wyrok ETS w sprawie C-209/03 Bidar przeciwko London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, Rec. 2005, s. I-2119, pkt 68–69; Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-475/03 Banca Popolare di Cremona przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Cremona, Rec. 2006, s. I-9373, pkt 75; Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-292/04 Wienand Meilicke i inni przeciwko Finanzamt Bonn-Innenstadt, dotychczas nieopublikowane, pkt 34. (87) Dz.U. C 384 z 10.12.1998, s. 3. (88) Sprawa C-6/97 Republika Włoska przeciwko Komisji, Rec. 1999, s. I-2981, pkt 16.

L 244/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

VI.1.1. Zasoby państwowe

(52)

Po pierwsze środek wiąże się z użyciem zasobów państwowych, gdyż państwo greckie rezygnuje z należnych mu wpływów podatkowych.

VI.1.2. Korzyść

(53)

Po drugie środek daje beneficjentom korzyści, gdyż mają oni możliwość utworzenia nieopodatkowanego funduszu rezerwowego z maksymalnie 35 % swoich zysków za 2004 r. (rok finansowy 2005) i maksymalnie 50 % pozostałych zysków za 2003 r. (rok finansowy 2004) po odjęciu zysków za 2002 r. (rok finansowy 2003). Fakt, że część zysków beneficjentów nie jest opodatko­ wana, zwalnia ich z obciążeń, które normalnie pokrywają ze swojego budżetu. W razie niewykorzystania funduszu rezerwowego i nienaliczenia odsetek od odroczonej płat­ ności podatku lub naliczenia odsetek niższych od stopy referencyjnej oraz dyskontowej Wspólnoty dla Grecji, różnica między długiem podatkowym wraz ze złożo­ nymi odsetkami, obliczonymi według stopy referencyjnej, a rzeczywistą kwotą do zapłaty również stanowi korzyść.

dawstwo wtórne nie weszło w życie. Wreszcie dla każdego sektora obowiązuje inna lista kwalifikowalnych rodzajów działalności, czego następstwem jest fakt, że przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach w różnym stopniu korzystają z przedmiotowego środka. Środek jest zatem selektywny nawet w obrębie sektorów wymienionych w art. 3 ustawy nr 2601/1998. W związku z tym twierdzenie władz greckich i strony trzeciej, że program stanowi ogólny środek podatkowy, jest nieuzasadnione. VI.1.4. Wpływ na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji

(56)

Po czwarte środek ma wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. Ponieważ daje on korzyści beneficjentom, może zakłócać konku­ rencję lub grozić jej zakłóceniem. Oprócz tego obszary działalności wymienione w art. 3 ustawy nr 2601/1998 są przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego. Bene­ ficjenci przedmiotowego środka nie są więc wykluczeni z prowadzenia działalności gospodarczej wiążącej się z wymianą handlową między państwami członkowskimi. Zatem program pomocowy może wpływać na wymianę handlową i zakłócać konkurencję. VI.1.5. Wniosek

(54)

Zgodnie z prawem greckim niewykorzystany fundusz rezerwowy musi zostać opodatkowany zgodnie z ustawową stopą odsetek. Stopa odsetek ustawowych będzie wynosić co najmniej 1 % należnej kwoty miesięcznie, tj. co najmniej 12 % rocznie, będzie zatem znacznie wyższa niż stopa referencyjna wynosząca 4,43 % dla pomocy przyznanej w 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.