Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11

Strona 1 z 27
12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/723/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

biorstwa mają prawo do utworzenia specjalnego nieopo­ datkowanego funduszu rezerwowego w wysokości do 35 % zysków w celu przeprowadzenia inwestycji o takiej samej wartości. Komisja przypomniała również Grecji o wynikającym z art. 88 ust. 3 Traktatu WE obowiązku powiadomienia Komisji o wszelkich środkach stanowiących pomoc przed ich wdrożeniem.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(2)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA

(1)

Na podstawie informacji zebranych przez Komisję, w piśmie z dnia 22 października 2003 r. (D/56772) do Grecji skierowano wniosek o udzielenie informacji na temat pewnych środków zawartych w projekcie ustawy „Środki rozwoju i polityki społecznej — obiek­ tywność kontroli podatkowych i inne przepisy” w celu ustalenia, w jakim stopniu stanowią one pomoc w rozumieniu art. 87 Traktatu WE. Na mocy jednego z powyższych planowanych środków niektóre przedsię­

W piśmie z dnia 27 listopada 2003 r. (A/38170) władze greckie udzieliły części wnioskowanych informacji. Ponieważ udzielone odpowiedzi nie były kompletne, Komisja w piśmie z dnia 3 grudnia 2003 r. (D/57817) przypomniała władzom greckim o swoim wniosku oraz o swoim prawie do nakazania Grecji udzielenia wniosko­ wanych informacji na mocy art. 10 ust. 3 rozporządze­ nia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2). Komisja otrzymała następnie dwa pisma z dnia 8 grudnia 2003 r. (A/38600) oraz z dnia 21 stycznia 2004 r. (A/30440), w których władze greckie udzieliły dalszych informacji. Odpowiedzi były jednak bardzo ogólnikowe i niewystarczająco szczegó­ łowe, by pozwolić Komisji na ocenę przedmiotowych środków w świetle art. 87 i 88 Traktatu WE.

(3)

Dnia 15 stycznia 2004 r. Grecja przyjęła ustawę nr 3220/2004 „Środki rozwoju i polityki społecznej – obiektywność kontroli podatkowych i inne przepisy”, która weszła w życie w dniu 30 stycznia 2004 r. z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Rządu Republiki Greckiej nr 3220/2004 (FEK A 15).

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2006, s. 16.

(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

L 244/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

(4)

W piśmie z dnia 13 maja 2004 r. (COM(2004) 1894) Komisja wystosowała nakaz udzielenia informacji na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 659/1999. Komisja powiadomiła władze greckie o tej decyzji pismem z dnia 14 maja 2004 r. W piśmie z dnia 17 czerwca 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 23 czerwca 2004 r. (CAB(2004) 1647), władze greckie udzieliły części informacji niezbęd­ nych w celu oceny, czy przedmiotowy środek jest zgodny z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. W pismach z dnia 7 września 2004 r. (D/56332), 21 września 2004 r. (D/56733) oraz 27 stycznia 2005 r. (D/50744) Komisja wnioskowała o dodatkowe informacje. Grecja udzieliła Komisji dodatkowych infor­ macji w pismach z dnia 6 grudnia 2004 r., zarejestro­ wanym przez Komisję w dniu 13 grudnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.