Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 19

Strona 1 z 6
17.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/734/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dla działalności inwestycyjnej Alas Slovakia, s.r.o. w dziewięciu różnych lokalizacjach (2).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

Wnioski o udzielenie informacji wysłano odpowiednio dnia 13 lutego 2007 r. (D/50598), 8 maja 2007 r. (D/51936), 25 lipca 2007 r. (D/53139) oraz 12 paździer­ nika 2007 r. (D/54058). Władze słowackie przekazały dodatkowe informacje za pośrednictwem pism z dnia 12 marca 2007 r. (A/32162), 4 czerwca 2007 r. (A/34580), 13 sierpnia 2007 r. (A/36769) oraz 31 października 2007 r. (A/39017). Pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. (dalej zwanym „decyzją o wszczęciu postępowania”) Komisja poinformo­ wała Słowację o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tej pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 15 grudnia 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 18 grudnia 2006 r. (A/40324), władze słowackie, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE, zgłosiły Komisji zamiar przyznania indywidualnej regio­ nalnej pomocy inwestycyjnej w formie ulgi podatkowej

(1) Dz.U. C 30 z 2.2.2008, s. 13.

(2) Pismem z dnia 13 lutego 2006 r. Komisja zwróciła się do władz słowackich z wnioskiem o przeprowadzenie oceny dziewięciu różnych zgłoszeń, aby móc ocenić kompatybilność każdego z dziewięciu projektów na podstawie ich treści. W odpowiedzi udzielonej 12 marca 2007 r. władze słowackie złożyły Komisji wyjaśnienie, że Alas Slovakia, s.r.o. stanowi jeden podmiot podat­ kowy posiadający wiele zakładów podlegających wspólnemu opodat­ kowaniu. Obowiązujące prawo słowackie nie zezwala podatnikom na obliczanie podstawy opodatkowania oraz podatku od osób praw­ nych osobno dla każdej jednostki organizacyjnej. Władze słowackie uważają zatem, że niemożliwe jest obliczenie kwoty pomocy otrzy­ manej przez pojedynczy zakład. (3) Zob. przypis 1.

L 248/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2008

(5)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa­ nych stron ani od Republiki Słowackiej.

(10)

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

2.1. Cel środka pomocy

(6)

Celem środka pomocy jest wsparcie rozwoju regional­ nego w regionach Nitry (4), Trnavy (5) i Trenčína (6), znaj­ dujących się w Zachodniej Słowacji, która w dniu zgło­ szenia była obszarem objętym pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE; zgodnie ze słowacką mapą regionalnej pomocy państwa na lata 2004–2006 (7) pułap intensywności pomocy wynosi 50 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN).

Zgodnie z art. 35a ustawy o podatku dochodowym beneficjentowi pomocy przyznaje się ulgę od podatku od osób prawnych w wysokości 100 % na okres pięciu kolejnych lat, następnie beneficjent uprawniony jest do wnioskowania o przyznanie mu dalszej ulgi podatkowej w wysokości 50 % na okres kolejnych pięciu lat. Prze­ słane zgłoszenie dotyczy drugiego okresu pięcioletniego. Zgłoszona pomoc obejmuje inne wydatki kwalifikowalne oraz częściowo inne zakłady niż te objęte pomocą udzie­ loną przed przystąpieniem do UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200817.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L248 - 25 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 8 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.