Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 25

17.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków (2008/735/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

strategii ochrony zdrowia i wspierający dyrektora Dyrekcji Zdrowie Publiczne i Ochrona Ryzyka. Zastępcą przedstawiciela będzie osoba zajmująca następujące stanowisko i pełniąca następujące funkcje: b) kierownik działu Strategie i Systemy Ochrony Zdrowia, do którego obowiązków należy m.in. określanie i kształtowanie polityk i działań w zakresie zdrowia publicznego, w tym w zakresie leków, oraz przedstawianie ogólnych kierunków działań w ramach działu na podstawie programu prac Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów lub Dyrekcji Zdrowia Publicznego i Ochrony Ryzyka. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do osób zajmujących, także tymczasowo, stanowiska, o których mowa w art. 1, w dniu przyjęcia niniejszej decyzji, lub do ich następców na tych stano­ wiskach. Artykuł 3 Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów podaje prezesowi Zarządu i dyrektorowi Agencji nazwiska osób zajmujących stanowiska, o których mowa w art. 1, oraz informuje o ewentualnych zmianach na tych stanowiskach.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (1), w szczególności jego art. 65, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 65 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 w skład Zarządu Europejskiej Agencji Leków (dalej: „Zarząd”) wchodzi dwóch przedstawicieli Komisji. Z powodu nowego rozdziału kompetencji w ramach Komisji konieczne jest powołanie jednego nowego członka Zarządu Agencji z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów oraz jego zastępcy, który będzie go reprezentował w czasie nieobecności i głosował w jego imieniu,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedstawicielem Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków będzie osoba zajmująca następujące stanowisko i pełniąca następujące funkcje: a) główny doradca szczególnie zainteresowany kwestiami zdrowia publicznego, doradzający dyrektorowi generalnemu Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów w sprawach

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 września 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200817.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L248 - 19 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 8 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.