Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 5

, a faza operacyjna nie później niż dnia 1 października 2008 r. 2. EUMM Georgia działa zgodnie z mandatem misji określo­ nym w art. 2 i realizuje zadania określone w art. 3. Artykuł 2 Mandat misji 1. EUMM Georgia zapewnia monitorowanie cywilne działań stron, w tym pełne przestrzeganie w całej Gruzji sześciopunk­ towego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych, działając w ścisłej koordynacji z partnerami, zwłaszcza Organi­ zacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacją Bezpieczeń­ stwa i Współpracy w Europie (OBWE), oraz zgodnie z innymi działaniami UE, aby przyczynić się do stabilizacji, normalizacji i budowy zaufania, prowadząc przy tym politykę europejską wspierającą trwałe rozwiązanie polityczne dla Gruzji. 2. Misja ma następujące cele szczególne:

Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem normalizacji rządów cywilnych i sporządzanie sprawozdań, skupione na państwie prawa, skuteczności struktur egzekwo­ wania prawa oraz odpowiednim porządku publicznym. Misja będzie również monitorować bezpieczeństwo połączeń transportowych, infrastruktury i obiektów energetycznych, a także aspekty polityczne i aspekty bezpieczeństwa zwią­ zane z powrotem przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców.

3) Budowa zaufania:

Przyczynianie się do zmniejszenia napięć dzięki współpracy, umożliwianiu kontaktów między stronami, a także innym środkom budowania zaufania. 4) Zapewnianie informacji przydatnych do kształtowania poli­ tyki europejskiej oraz działania z myślą o przyszłym zaan­ gażowaniu UE.

Artykuł 4 Struktura misji 1. EUMM Georgia ma następującą strukturę:

a) przyczynianie się do długoterminowej stabilności w całej Gruzji i najbliższym regionie; b) w krótkim terminie, ustabilizowanie sytuacji wraz ze zredu­ kowaniem ryzyka wznowienia wrogich działań, w pełni przestrzegając sześciopunktowego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych. Artykuł 3 Zadania misji Dla wypełnienia misji, zadania EUMM Georgia są następujące: 1) Stabilizacja: Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem stabilizacji i sporządzanie sprawozdań, skupione na pełnym

a) dowództwo. Dowództwo składa się z biura szefa misji oraz personelu dowództwa wykonującego wszystkie niezbędne funkcje związane z dowodzeniem i kontrolą oraz wsparciem misji. Dowództwo mieści się w Tbilisi;

b) biura polowe. Biura polowe rozmieszczone zgodnie z kryterium geograficznym wykonują zadania związane z monitorowaniem i pełnią funkcje konieczne do wsparcia misji;

c) komórka wspierająca. Komórka wspierająca zlokalizowana jest w Sekretariacie Generalnym Rady w Brukseli.

2. Początkową zdolność umożliwiającą działanie stanowią w ramach EUMM Georgia zespoły monitorowania składające się ze wstępnie wyposażonych komponentów zapewnionych przez państwa członkowskie.

3. Wyżej wymienione elementy podlegają dalszym szczegó­ łowym uzgodnieniom w planie operacji (OPLAN).

L 248/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2008

Artykuł 5 Dowódca operacji cywilnej 1. Dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC) jest dowódcą operacji cywilnej EUMM Georgia.

4. Szef misji jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu misji. W tym celu szef misji podpisuje z Komisją umowę.

5. Szef misji jest odpowiedzialny za nadzór dyscyplinarny nad personelem. Działania dyscyplinarne w odniesieniu do oddelegowanego personelu są podejmowane przez odpowiedni organ krajowy lub organ UE.

2. Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz ogólnym zwierzchnictwem Sekre­ tarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), spra­ wuje dowództwo i kontrolę nad EUMM Georgia na poziomie strategicznym.

6. Szef misji reprezentuje misję EUMM Georgia w obszarze działania i zapewnia odpowiednią widoczność działań misji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 25 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L248 - 19 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 8 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.