Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 4

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 4

Strona 4 z 5

szym upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 akapit trzeci Traktatu. Upoważnienie to obej­ muje uprawnienia do mianowania szefa misji, na wniosek SG/WP, oraz do zmiany koncepcji operacji (CONOPS) i OPLAN. Uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących celów i zakończenia misji pozostają kompetencją Rady.

2. 2. Państwo lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie związane z oddelegowaniem roszczenia tego członka personelu lub odno­ szące się do niego. Dane państwo członkowskie lub instytucja UE są odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich działań wobec oddelegowanego członka personelu.

KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3. KPiB regularnie otrzymuje, stosownie do potrzeb, sprawo­ zdania od dowódcy operacji cywilnej i od szefa misji na tematy objęte zakresem ich odpowiedzialności.

Artykuł 11 3. Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzyna­ rodowego i miejscowego personelu cywilnego są określane w umowach zawartych między szefem misji a członkami perso­ nelu. Udział państw trzecich 1. Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej UE i dla jej jednolitych ram instytucjonalnych, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do wniesienia wkładu w misję, pod warunkiem ponoszenia przez nie kosztów oddelegowanego przez siebie personelu, w tym wynagrodzeń, ubezpieczeń od wszelkiego rodzaju ryzyka, diet dziennych oraz kosztów podróży do Gruzji i z tego kraju, oraz wnoszenia stosownego wkładu w pokrycie bieżących wydatków misji.

Artykuł 9 Struktura dowodzenia 1. EUMM Georgia, będąc operacją zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia.

2. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad EUMM Georgia.

2. Państwa trzecie wnoszące wkład w misję mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją, co państwa członkowskie UE.

3. Dowódca operacji cywilnej, pod kontrolą polityczną i kierownictwem strategicznym KPiB oraz ogólnym zwierz­ chnictwem SG/WP, jest dowódcą EUMM Georgia na poziomie strategicznym i jako taki wydaje instrukcje szefowi misji oraz służy mu doradztwem i wsparciem technicznym.

3. Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów oraz do ustanowienia Komitetu Uczestników.

4. Dowódca operacji cywilnej składa sprawozdania Radzie za pośrednictwem SG/WP.

5. Szef misji sprawuje dowództwo i kontrolę nad EUMM Georgia w teatrze działań i odpowiada bezpośrednio przed dowódcą operacji cywilnej.

4. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trze­ cich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 24 Traktatu. Wspierając Prezydencję, SG/WP może negocjować takie umowy w jej imieniu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.

Artykuł 12 Artykuł 10 Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 1. KPiB sprawuje w ramach odpowiedzialności Rady kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją. Rada niniej­ Bezpieczeństwo 1. Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem środków bezpieczeństwa dla EUMM Georgia przez szefa misji i w koor­ dynacji z Biurem Bezpieczeństwa Rady zapewnia ich właściwe i skuteczne wykonywanie zgodnie z art. 5 i 9.

L 248/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2008

2. Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo misji i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpie­ czeństwa mających zastosowanie do tej misji, zgodnie z polityką UE, dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmie­ szczonego poza terytorium UE w ramach zadań operacyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu, i jej instrumentami wspierającymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 25 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L248 - 19 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 8 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.