Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 5

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 5

Strona 5 z 5

Artykuł 15 Koordynacja 1. Nie naruszając struktury dowodzenia, szef misji działa w ścisłej współpracy z delegacją Komisji, aby zapewnić spójność działań UE wspierających Gruzję. 2. Szef misji działa w ścisłej koordyncji z lokalnymi przed­ stawicielami Prezydencji UE i innymi szefami misji UE.

3. Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpie­ czeństwa misji (MSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach służbowych z Biurem Bezpie­ czeństwa Rady.

3. Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzyna­ rodowymi obecnymi w tym kraju, zwłaszcza z ONZ oraz OBWE.

4. Przed objęciem swoich funkcji personel EUMM Georgia uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeń­ stwa, zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również w regularnie organizowanych przez MSO szkoleniach aktuali­ zujących w teatrze działań.

Artykuł 16 Udostępnianie informacji niejawnych 1. SG/WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, infor­ macji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów tej misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „EU CONFIDEN­ TIEL”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

5. Szef misji zapewnia ochronę informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa.

Artykuł 13 Komórka Monitorująca Komórka Monitorująca zostaje postawiona w stan gotowości do celów EUMM Georgia. 2. SG/WP jest również upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyjnymi misji, do udostępniania ONZ i OBWE informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, obję­ tych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień lokalnych.

Artykuł 14 Uzgodnienia finansowe 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi 31 000 000 EUR. 3. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej SG/WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów tej misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „EU RESTREINT” zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przy­ padkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z właściwymi procedurami współpracy między państwem przyjmującym a UE.

2. Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego UE. Z zastrzeżeniem zgody Komisji, szef misji może dokonywać uzgodnień technicznych z państwami członkow­ skimi UE, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUMM Georgia. Obywatele państw trzecich są dopuszczeni do udziału w przetargach.

3. Szef misji składa szczegółowe sprawozdania Komisji, przez którą jest nadzorowany, o działaniach podjętych w ramach swojej umowy.

4. SG/WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszego wspólnego działania, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady w odniesieniu do misji i objętych tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (1).

Artykuł 17 Przegląd misji Przegląd misji zostanie przedstawiony KPiB sześć miesięcy po rozpoczęciu misji na podstawie sprawozdania szefa misji i Sekretariatu Generalnego Rady.

(1) Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 47).

4. Uzgodnienia finansowe przestrzegają wymogów operacyj­ nych misji, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji.

5. Wydatki związane z misją są kwalifikowalne od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania.

17.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/31

Artykuł 18 Wejście w życie i okres obowiązywania Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia i stosuje się je przez okres 12 miesięcy.

2. Decyzje KPiB w sprawie mianowania szefa misji na podstawie art. 10 ust. 1 również zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2008 r. Artykuł 19 Publikacja 1. Niniejsze wspólne działanie zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 25 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L248 - 19 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 8 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.