Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26

Strona 1 z 5
L 248/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

Kaukazu było dalszym krokiem ku pogłębieniu stosunków z Gruzją i z pozostałymi dwoma państwami w tym regionie (Armenią i Azerbejdżanem). Rada Euro­ pejska postanowiła, że należy dodatkowo wyznaczyć SPUE ds. kryzysu w Gruzji.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 1 września 2008 r. Rada Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie otwartym konfliktem, który wybuchł w Gruzji, i wyraziła gotowość Unii Europejskiej (UE) do zaangażowania się we wspieranie wszelkich działań służących znalezieniu pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu.

(6)

Dnia 2 września 2008 r. do Gruzji została przemie­ szczona misja rozpoznawcza, która rozpoczęła działal­ ność z myślą o zebraniu odpowiednich informacji i przygotowaniu ewentualnej cywilnej misji w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). Misja ta powinna w pełni uwzględniać i uzupełniać mandaty dotyczące aktualnej obecności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji.

(2)

Rada Europejska przypomniała, że pokojowe i trwałe rozwiązanie konfliktu w Gruzji musi być oparte na pełnym poszanowaniu zasad niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej, które zostały uznane przez prawo międzynarodowe, Akt końcowy helsińskiej Konfe­ rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz rezo­ lucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych.

W dniu 3 września 2008 r. Rada zatwierdziła środki przygotowawcze do ewentualnej przyszłej misji EPBiO w Gruzji.

(7)

W piśmie z dnia 11 września 2008 r. rząd Gruzji wezwał UE do rozmieszczenia monitorującej cywilnej misji EPBiO w Gruzji.

(3)

Sześciopunktowe porozumienie osiągnięte dnia 12 sierpnia 2008 r. na podstawie wysiłków mediacyj­ nych UE, uzupełnione o porozumienie osiągnięte dnia 8 września 2008 r. dotyczące jego wykonania, pozostaje podstawą procesu stabilizacji.

(8)

Udział jakichkolwiek państw trzecich w misji powinien być zgodny z ogólnymi wytycznymi określonymi przez Radę Europejską.

(4)

Dnia 1 września 2008 r. Rada Europejska przypomniała również, że wyznaczenie w grudniu 2003 r. Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) w regionie południowego

(9)

Struktura dowodzenia i kontroli misji nie powinna naru­ szać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji.

17.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/27

(10)

Komórka Monitorująca w Sekretariacie Generalnym Rady powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów przedmiotowej misji. Misja EPBiO będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

przestrzeganiu sześciopunktowego porozumienia, w tym na wycofaniu oddziałów, swobodzie przemieszczania się i działaniach podejmowanych przez osoby mogące zakłócić proces stabilizacji, a także na przypadkach naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

(11)

2) Normalizacja:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Misja 1. Unia Europejska (UE) niniejszym ustanawia Misję Obser­ wacyjną Unii Europejskiej w Gruzji, zwaną dalej „EUMM Georgia”. EUMM Georgia jest rozmieszczana etapami, przy czym rozmieszczanie rozpocznie się we wrześniu 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 25 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L248 - 19 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 8 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.