Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 8

Strona 1 z 6
L 248/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kozy i zawartości sacharozy/cukru inwertowanego/izoglukozy oraz do celów stosowania załączników II i III do tego rozpo­ rządzenia, korzysta się z następujące wzorów, procedur i metod dotyczących zawartości skrobi/glukozy i sacharozy/cukru inwer­ towanego/izoglukozy: 1) Zawartość skrobi/glukozy (wyrażona jako w wyrobach) a) (Z – F) × 0,9, jeżeli zawartość glukozy jest nie mniejsza niż zawartość fruktozy; lub b) (Z – G) × 0,9, jeżeli zawartość glukozy jest mniejsza niż zawartość fruk­ tozy; gdzie: Z = oznacza zawartość glukozy ustaloną za pomocą metody określonej w załączniku I do niniejszego roz­ porządzenia; F = oznacza zawartość fruktozy ustaloną z zastosowaniem metody HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa); G = oznacza zawartość glukozy ustaloną z zastosowaniem metody HPLC. W przypadku lit. a), jeżeli deklarowana jest obecność produktu hydrolizy laktozy i/lub wykrywane są ilości laktozy i galaktozy, przed dokonaniem jakiegokolwiek obliczenia od zawartości glukozy (Z) odejmowana jest zawartość glukozy równa zawartości galaktozy (określonej za pomocą HPLC). 2) Zawartość sacharozy/cukru inwertowanego/izoglukozy (wyrażona jako zawartość sacharozy w wyrobach) a) S + (2F) × 0,95, jeżeli zawartość glukozy jest nie mniejsza niż zawartość fruktozy; zawartość 100 % skrobi bezwodnej

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4154/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3033/80 ustanawiającego zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować. W celu zapewnienia jednolitego traktowania przy przy­ wozie do Wspólnoty towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. usta­ nawiającym zasady handlu mające zastosowanie do nie­ których towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (4) należy ustanowić metody analizy i inne przepisy techniczne uwzględniając postęp naukowy i techniczny metod analitycznych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Sekcji Taryfowej i Statystycznej Komi­ tetu Kodeksu Celnego,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia metody analizy niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 3448/93 w sprawach dotyczących przywozu oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1460/96 (5) lub, w przypadku braku metody analizy, charakter przeprowadzanych działań analitycznych lub zasadę stosowanej metody. Artykuł 2 Zgodnie z definicjami określonymi w załączniku III do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1460/96 dotyczącymi: zawartości skrobi/glu­

(1) (2) (3) (4) (5) Dz.U. L 256 z Dz.U. L 392 z Zob. załącznik Dz.U. L 318 z Dz.U. L 187 z 7.9.1987, s. 1. 31.12.1987, s. 19. IV. 20.12.1993, s. 18. 26.7.1996, s. 18.

17.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/9

b) S + (G + F) × 0,95, jeżeli zawartość glukozy jest mniejsza niż zawartość fruk­ tozy; gdzie: S = oznacza zawartość sacharozy określoną za pomocą HPLC; F = oznacza zawartość fruktozy określoną za pomocą HPLC; G = oznacza zawartość glukozy określoną za pomocą HPLC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 248 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 32 z 200817.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającego zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (  Dz.U. L 280 z 24.10.2007)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200817.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L248 - 25 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2008 r. powołująca przedstawicieli Komisji do Zarządu Europejskiej Agencji Leków

 • Dz. U. L248 - 19 z 200817.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/07 (ex N 843/06), którą Republika Słowacka zamierza przyznać na rzecz Alas Slovakia, s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2254) (1)

 • Dz. U. L248 - 18 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2008 z dnia 16 września 2008 r. zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dz. U. L248 - 6 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L248 - 3 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2008 z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L248 - 1 z 200817.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 0 z 200817.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.