Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 3

Strona 1 z 3
18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 170 i 192 w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (2), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

przyznawanych w odniesieniu do takich produktów, w przypadku gdy ilości objęte pozwoleniami na wywóz przekraczają lub mogą przekroczyć tradycyjne ilości. Należy wprowadzić kontrole w celu zapewnienia zgod­ ności z niniejszym rozporządzeniem. Takie kontrole mają być dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2090/2002 z dnia 26 listopada 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji (6) i muszą w szczególności uwzględniać ocenę organoleptyczną i analizy fizyko-chemiczne. Dlatego do wniosków o refundacje musi być dołączone pisemne oświadczenie, że dane produkty spełniają wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Należy przewidzieć jasno określone metody analiz w celu zapewnienia ujednolicenia kontroli fizyko-chemicznych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2331/97 z dnia 25 listo­ pada 1997 r. w sprawie specjalnych warunków przyzna­ wania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (4). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować. Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (5) przewiduje, że refundacja nie jest przyznawana w przypadku, gdy jakość handlowa produktów nie jest solidna i właściwa w dniu przyjęcia zgłoszenia wywozowego. Takie wymagania okazały się jednak niewystarczające, aby zapewnić stosowanie jednolitych warunków w czasie wypłacania refundacji do niektórych produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. q) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Należy w związku z tym ustanowić na poziomie wspól­ notowym dodatkowe warunki dotyczące produktów średniej jakości i umożliwiające odmowę wypłaty refun­ dacji do produktów niższej jakości. Należy przewidzieć dodatkowe wymagania jakościowe w przypadku produktów oznaczonych kodami CN 1601 00 99 i 1602 49 19, niezawierających mięsa drobiowego, dla których należy ustalić ostre kryteria jakości w celu ograniczenia jakichkolwiek refundacji

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 42 z 16.2.1990, s. 6. Dz.U. L 323 z 26.11.1997, s. 19. Zob. załącznik III. Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11.

(7)

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 800/1999, refundacje wywozowe przyznawane są tylko do tych produktów wymie­ nionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia: a) które spełniają warunki ustanowione w tym załączniku; oraz b) dla których w rubryce 44 zgłoszenia wywozowego wpisane jest określenie „towary zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 903/2008.”. 2. Do celów niniejszego rozporządzenia produkt, wytwo­ rzony z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi i nadający się do tego ze względu na użyte surowce, ich przygotowanie w odpowiednich warunkach sanitarnych i ich opakowanie, uznaje się za będący solidnej i właściwej jakości w rozumieniu art. 21 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 47 z 200818.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/649/WE z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmującej zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L249 - 35 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 155/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej w związku z art. 3 norweskiej ustawy o zwrocie podatku od wartości dodanej (VAT) (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 23 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 127/07/COL z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy na badania i rozwój udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z opracowaniem oprogramowania Turborouter (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 21 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia spinetoramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4965) (1)

 • Dz. U. L249 - 19 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przeznaczonego na działania w obszarze informacji o chorobach zwierzęcych

 • Dz. U. L249 - 15 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa, jakiej Francja zamierza udzielić na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (fundusz interwencji strategicznej przemysłu rolno-spożywczego) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2257) (1)

 • Dz. U. L249 - 13 z 200818.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L249 - 12 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz surowego cukru trzcinowego przeznaczonego do rafinacji, pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L249 - 9 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L249 - 1 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.