Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2008-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 1

Strona 1 z 2
30.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

do statystyk rolnych za lata 1999–2003 (2) oraz poprzedzających ją decyzji (3), w szczególności decyzji 88/503/EWG Rady z 26 września 1988 r., system agrometeorologiczny do prognozowania plonów i monitorowania warunków upraw został uruchomiony i osiągnął stan zaawansowanego rozwoju oraz udowodnił swoją skuteczność.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. a) Traktatu wspólna polityka rolna (WPR) powinna uwzględniać szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi. W związku z tym istotna jest potrzeba dysponowania informacjami na temat stanu gruntów i upraw, w szczególności w odniesieniu do zarządzania wspólnymi organizacjami rynków rolnych (WOR). Zastosowanie technik teledetekcji umożliwia częściowe dostarczenie informacji niezbędnych do tego celu, pod warunkiem że mogą one dotyczyć wszystkich obszarów istotnych dla zarządzania rynkami rolnymi.

Teledetekcja wykazała, że stanowi odpowiednią odpowiedź na potrzeby zarządzania WPR oraz że odnotowane potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez klasyczne systemy statystyki rolnej i prognozowania w rolnictwie. Umożliwiła również zwiększenie dokładności, obiektywności, tempa i częstotliwości dostarczanych uwag oraz udoskonalenie modeli prognozowania w rolnictwie, w szczególności poprzez stworzenie modeli uwzględniających poszczególne regiony. Wreszcie umożliwiła opracowanie szczególnych lub dodatkowych zastosowań do celów ustanowienia i gromadzenia statystyk rolnych oraz uzyskanie oszczędności w ramach kosztów monitorowania i kontroli wydatków rolnych. Należy zatem przewidzieć kontynuację tych zastosowań teledetekcji w ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2008–2013, na mocy art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4).

(4)

(2)

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w latach 2004–2007 w ramach zmienionej decyzji nr 1445/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji

Jednakże należy dostosować i zreorganizować szczegółowe zasady realizowania działań, jakie Komisja powinna podjąć w ramach WPR przy zastosowaniu teledetekcji i oddzielić działania operacyjne wykonane w ramach tego systemu od działań, które wymagają jeszcze prac badawczo-rozwojowych. Te ostatnie należałoby zatem przewidzieć oddzielnie w programie ramowym na rzecz badań i rozwoju.

(1) Opinia wydana dnia 16 stycznia 2008 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 163 z 4.7.2000, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 7). (3) Dz.U. L 273 z 5.10.1988, s. 12. (4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1).

L 25/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2008

(5)

Należy także przewidzieć, że informacje i szacunki wynikające z podjętych działań i będące w posiadaniu Komisji muszą zostać udostępnione państwom członkowskim, a Parlament Europejski i Rada muszą zostać poinformowane za pomocą sprawozdania okresowego i końcowego o warunkach realizacji podjętych działań teledetekcji oraz o zastosowaniu udostępnionych przez Komisję zasobów finansowych,

c) przeprowadzanie szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi; d) aktualizacja modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 11 z 200830.1.2008

  Decyzja nr 4/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L25 - 10 z 200830.1.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia WE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

 • Dz. U. L25 - 8 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L25 - 6 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L25 - 4 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 3 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 79/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.