Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 11

Tytuł:

Decyzja nr 4/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia:2008-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 11

30.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/11

DECYZJA NR 4/2007 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki (2008/83/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („państwa AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w Beninie w dniu 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną umową (2) zmieniającą wspomnianą umowę o partnerstwie AKP-WE, podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., w szczególności protokół nr 3 do tej umowy dotyczący Republiki Południowej Afryki, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

faktu pełnego włączenia Republiki Południowej Afryki do negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym oraz jej późniejszego przystąpienia do tej umowy.

(5)

Zgodnie z art. 7 protokołu nr 3 protokół ten można zmienić decyzją Rady Ministrów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W art. 5 protokołu nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dodaje się ustęp w brzmieniu: „3. Niniejszy protokół nie stanowi przeszkody dla Republiki Południowej Afryki w negocjowaniu i podpisaniu przez nią jednej z umów o partnerstwie gospodarczym, o których mowa w części 3 tytuł II niniejszej umowy, jeśli pozostałe strony takiej umowy o partnerstwie gospodarczym wyrażą na to zgodę.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 5 protokołu nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE stanowi, że postanowienia umowy o współpracy gospodarczej i handlowej nie mają zastosowania do Republiki Południowej Afryki. W dniu 7 marca 2006 r. grupa państw AKP należących do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) i biorących udział w negocjacjach prowadzonych ze Wspólnotą Europejską w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym zwróciła się o włączenie do negocjacji, jako pełnoprawnego członka, Republiki Południowej Afryki, a w dniu 12 lutego 2007 r. Rada Ministrów przychyliła się, pod pewnymi warunkami, do tej propozycji. Negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym są prowadzone na podstawie postanowień umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczących współpracy gospodarczej i handlowej, w szczególności art. 36 i 37. Aby zapewnić jasność prawną, konieczne jest wprowadzenie zmian do protokołu nr 3 w celu uwzględnienia

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. Z upoważnienia, w imieniu Rady Ministrów AKP-WE

Álvaro MENDONÇA E MOURA

(3)

(4)

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP-WE

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27. Umowa stosowana tymczasowo zgodnie z decyzją nr 5/2005 (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 10 z 200830.1.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia WE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

 • Dz. U. L25 - 8 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L25 - 6 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L25 - 4 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 3 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 79/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

 • Dz. U. L25 - 1 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.