Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2008-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 8

L 25/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 82/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Z powyższych względów rozporządzenie (WE) nr 32/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1214/2007 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

W Nomenklaturze Scalonej na 2008 r., ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1214/2007 (3), zmieniono kody Nomenklatury Scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych produktów. Załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zawierają odniesienia do niektórych z wymienionych kodów CN. Należy zatem dostosować te załączniki.

W załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 630/2007 (Dz.U. L 145 z 7.6.2007, s. 12). 2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 3). (3) Dz.U. L 286 z 31.10.2007, s. 1.

30.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/9

ZAŁĄCZNIK W załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku III, w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0107 w drugiej kolumnie wprowadza się następujące zmiany: a) kod CN „ex 5703 90 10” zastępuje się kodem CN „ex 5703 90 20”; b) kod CN „ex 5703 90 90” zastępuje się kodem CN „ex 5703 90 80”; 2) w pierwszej części załącznika IV dla numeru porządkowego 09.0106 kod CN „ex 6204 49 00” w drugiej kolumnie zastępuje się kodem CN „6204 49 90”; 3) w drugiej części załącznika IV, w kodach dla numeru porządkowego 09.0106 wprowadza się następujące zmiany: a) w wierszu dla kodu CN „6204 49 00” kod TARIC „91” w trzeciej kolumnie zastępuje się kodem TARIC „10”; b) kod CN „6204 49 00” w drugiej kolumnie zastępuje się kodem CN „6204 49 90”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 11 z 200830.1.2008

  Decyzja nr 4/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L25 - 10 z 200830.1.2008

  Decyzja nr 1/2007 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia WE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

 • Dz. U. L25 - 6 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L25 - 4 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 3 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 79/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

 • Dz. U. L25 - 1 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.