Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 47

2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Artykuł 39 Trzymanie zwierząt gospodarskich na uwięzi W przypadku gdy stosuje się wymagania określone w art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, właściwe organy mogą dopuścić trzymanie bydła na uwięzi w małych gospodarstwach, jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się, pod warunkiem że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania zgodnie z art. 14 ust. 2 i mają dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe. Artykuł 40 Produkcja równoległa 1. W przypadku stosowania warunków określonych w art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, producenci mogą prowadzić jednostki produkcji ekologicznej i nieekologicznej na tym samym obszarze: b) a) w przypadku produkcji produktów upraw wieloletnich, które wymagają okresu uprawy przynajmniej trzech lat w przypadku, gdy poszczególne odmiany są trudne do rozróżnienia, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków: (i) dana produkcja stanowi część planu konwersji, co do którego producent podejmuje zdecydowane zobowiązanie i który przewiduje rozpoczęcie konwersji a) c)

b)

w przypadku obszarów przeznaczonych do badań rolniczych lub formalnych działań edukacyjnych uzgodnionych przez właściwe organy państw członkowskich i pod warunkiem, że spełniono warunki wyszczególnione w lit. a) ppkt (ii) (iii) (iv) oraz odpowiedniej części ppkt (v); w przypadku produkcji nasion, wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i transplantów pod warunkiem, że spełniono warunki wyszczególnione w lit. a) ppkt (ii) (iii) (iv) oraz odpowiedniej części ppkt (v); w przypadku łąk używanych wyłącznie do wypasu.

d)

2. Właściwy organ może zezwolić gospodarstwom prowadzącym badania rolnicze lub formalne działania edukacyjne na chów zwierząt ekologicznych i nieekologicznych tego samego gatunku pod warunkiem spełnienia następujących warunków: zostały podjęte właściwe środki, zgłoszone wcześniej organowi kontroli lub jednostce certyfikującej, aby zapewnić stałe odseparowanie zwierząt gospodarskich, produktów zwierzęcych, obornika oraz pasz z poszczególnych jednostek; producent informuje z wyprzedzeniem organ kontroli lub jednostkę certyfikującą o każdej dostawie lub sprzedaży zwierząt gospodarskich lub produktów zwierzęcych; podmiot gospodarczy informuje organ kontroli lub jednostkę certyfikującą o dokładnych ilościach wyprodukowanych w jednostkach produkcyjnych, łącznie z pełnymi charakterystykami pozwalającymi na identyfikację produktów, oraz potwierdza zastosowanie środków podjętych celem odseparowania produktów.

c)

L 250/20

PL Artykuł 41

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

18.9.2008

5 % w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zarządzanie jednostkami produkcji pszczelarskiej w celu zapylania W przypadku gdy zastosowanie mają warunki określone w art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, dany podmiot gospodarczy może prowadzić ekologiczne i nieekologiczne jednostki pszczelarskie na terenie tego samego gospodarstwa do celów prowadzenia działań zapylania, pod warunkiem, że przestrzegane są wszystkie warunki produkcji ekologicznej, z wyjątkiem przepisów dotyczących lokalizacji pasiek. W takim przypadku wytworzone produkty nie mogą być sprzedawane jako ekologiczne. Podmioty gospodarcze przechowują dokumentację potwierdzającą zastosowanie niniejszego przepisu. Sekcja 2 Szczególne zasady produkcji w związku z brakiem dostę pności środków e ko l o g i c z n yc h z g o d n i e z a r t . 2 2 u s t . 2 lit. b rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Artykuł 42 Użycie zwierząt nieekologicznych

Wielkości te oblicza się w stosunku rocznym jako udział procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolniczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.