Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 47

b)

18.9.2008 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 3

L 250/27

określa datę ostatniego stosowania produktów, których użycie jest niezgodne z zasadami produkcji ekologicznej, na gruntach rolnych lub obszarach zbierania.

Wymagania kontroli w odniesieniu do zwierząt gospodarskich i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta Artykuł 74 Zasady kontroli 1. W przypadku gdy po raz pierwszy zostaje wprowadzony w życie system kontroli ściśle dla produkcji zwierząt gospodarskich, pełny opis jednostki produkcyjnej określony w art. 63 ust. 1 lit. a) zawiera: a) pełny opis budynków dla zwierząt gospodarskich, pastwisk, obszarów na wolnym powietrzu itp. i w stosownych przypadkach, obiektów do składowania, pakowania i przetwarzania zwierząt gospodarskich; pełny opis produktów zwierzęcych, surowców i środków produkcji; pełny opis instalacji do składowania obornika zwierzęcego.

2. W przypadku zbierania roślin dziko rosnących praktyczne środki określone w art. 63 ust.1 lit. b) obejmują gwarancję strony trzeciej, którą podmiot gospodarczy może przedstawić, aby zapewnić, że zostały spełnione przepisy art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Artykuł 71 Powiadamianie Każdego roku przed datą wskazaną przez organ kontroli lub jednostkę certyfikującą podmiot gospodarczy powiadamia organ kontroli lub jednostkę certyfikującą o harmonogramie produkcji produktów upraw, w rozbiciu na działki.

b) Artykuł 72 Ewidencja produktów roślinnych Ewidencję produkcji roślin należy prowadzić w formie rejestrów i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontroli lub jednostek certyfikujących. Oprócz spełniania wymogów art. 71 ewidencja ta zawiera przynajmniej następujące informacje:

2. Praktyczne środki określone w art. 63 ust. 1 lit. a) zawierają: a) plan stosowania obornika, uzgodniony z jednostką certyfikującą lub organem kontroli, łącznie z pełnym opisem obszarów przekazanych pod produkcję roślinną; w stosownych przypadkach, w odniesieniu do stosowania obornika, pisemne umowy z innymi gospodarstwami rolnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3, spełniającymi zasady produkcji ekologicznej; plan zarządzania jednostką ekologicznej produkcji zwierzęcej. Artykuł 75 Identyfikacja zwierząt gospodarczych

b)

a)

w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość nawozu, działki rolne poddane nawożeniu;

c)

b)

w zakresie użycia środków ochrony roślin: przyczynę i datę zastosowania, rodzaj środka i zastosowaną metodę;

c)

w zakresie zakupu środków produkcji: datę, rodzaj oraz ilość zakupionego produktu;

Zwierzęta gospodarskie należy oznakować w sposób trwały, stosując metody odpowiednie dla danego gatunku, w przypadku dużych zwierząt indywidualnie, a w przypadku drobiu i małych zwierząt indywidualnie lub grupowo. Artykuł 76 Ewidencja zwierząt gospodarskich

d)

w zakresie zbiorów: datę, rodzaj i wielkość produkcji ekologicznej lub w czasie konwersji.

Artykuł 73 Kilka jednostek produkcyjnych prowadzonych przez ten sam podmiot gospodarczy W przypadku gdy dany podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek produkcyjnych na tym samym obszarze, jednostki produkujące nieekologiczne rośliny uprawne, wraz z obiektami do składowania środków produkcji, muszą również podlegać ogólnym i szczegółowym wymogom kontroli określonym w rozdziale 1 i w niniejszym rozdziale niniejszego tytułu.

Ewidencję zwierząt gospodarskich należy prowadzić w formie rejestrów i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontroli lub jednostek certyfikujących. Rejestry te zawierają pełny opis systemu gospodarowania stadem zawierający przynajmniej następujące informacje: a) w zakresie zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego: pochodzenie i data przybycia, okres konwersji, oznakowanie identyfikacyjne i dokumentacja weterynaryjna;

L 250/28 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.