Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Francję na budowę statku wycieczkowego Le Levant (C 74/99 (ex NN 65/99)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5419) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 17

Strona 1 z 23
20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Francję na budowę statku wycieczkowego Le Levant (C 74/99 (ex NN 65/99)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5419)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/746/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Władze francuskie przedłożyły uwagi pismami z dnia 12 maja 1999 r. (A/33645) oraz 19 sierpnia 1999 r. (A/36449).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W świetle tych informacji, decyzją z dnia 2 grudnia 1999 r. (3), Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, przewidziane w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do niektórych środków pomocowych przyznanych na budowę statku wycieczkowego Le Levant. W następstwie tej decyzji władze francuskie przedstawiły swoje uwagi pismami z dnia 12 stycznia 2000 r. (A/30357), 14 czerwca 2000 r. (A/34964), 30 kwietnia 2001 r. (A/33440) oraz 11 czerwca 2001 r. (A/34609). Komisja otrzymała również uwagi jednej z zainteresowanych stron, Compagnie des Iles du Levant (dalej „CIL”), które zostały przekazane władzom francu­ skim i na które te ostatnie odpowiedziały. Decyzja Komisji 2001/882/WE z dnia 25 lipca 2001 r. dotycząca pomocy państwa wdrożonej przez Francję w postaci pomocy rozwojowej na rzecz statku Le Levant wybudowanego przez Alstom Leroux Naval i przeznaczonego do eksploatacji na Saint-Pierre-etMiquelon (4) zamknęła postępowanie wyjaśniające, konkludując o pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem i nakazując Francji „podjęcie wszelkich środków koniecznych do wstrzymania i odzyskania [pomocy] od inwestorów będących bezpośrednimi beneficjentami pomocy i aktualnymi właścicielami statku”.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/684/EWG z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie pomocy dla przemysłu stoczniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 7,

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (2) zgodnie z przywołanymi artykułami i po uwzględ­ nieniu tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Komisja w pierwszej kolejności, po otrzymaniu wiado­ mości o pomocy będącej przedmiotem niniejszej decyzji, pismami z dnia 2 grudnia 1998 r. oraz 4 czerwca 1999 r. zażądała informacji od władz francuskich.

(1) Dz.U. L 380 z 31.12.1990, s. 27. (2) Dz.U. C 33 z 5.2.2000, s. 6 oraz Dz.U. C 23 z 1.2.2007, s. 28.

(3) Dz.U. C 33 z 5.2.2000, s. 6. (4) Dz.U. L 327 z 12.12.2001, s. 37.

L 252/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.9.2008

(5)

Decyzja 2001/882/WE została unieważniona wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 22 lutego 2006 r. (5). Sąd uznał mianowicie, że w decyzji Komisji występują takie luki w uzasadnieniu, że nie był on w stanie zweryfikować łącznego występo­ wania znamion pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

(10)

Francja notyfikowała Komisji te środki w celu zbadania ich zgodności z przepisami wspólnotowymi w zakresie pomocy państwa. W piśmie z dnia 27 stycznia 1993 r. Komisja poinformowała Francję, że po zbadaniu tych środków zadecydowała nie wnosić sprzeciwu na mocy art. 92 i 93 Traktatu (obecnie art. 87 i 88). Komisja jednak zaznaczyła, że zastosowanie przedmiotowych środków pomocowych nadal podlega przepisom i wytycznym prawa wspólnotowego dotyczącym niektó­ rych sektorów działalności.

(6)

W następstwie wyroku Sądu postępowanie wyjaśniające wprowadzone decyzją z dnia 2 grudnia 1999 r. pozo­ staje otwarte.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 43 z 200820.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 913/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze jaj (  Dz.U. L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L252 - 39 z 200820.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/749/WPZiB z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wojskowego działania koordynującego Unii Europejskiej wspierającego rezolucję 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

 • Dz. U. L252 - 37 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia triflumizolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5075) (1)

 • Dz. U. L252 - 35 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4837)

 • Dz. U. L252 - 15 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L252 - 13 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L252 - 11 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L252 - 9 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L252 - 7 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L252 - 3 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2008 z dnia 12 września 2008 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L252 - 1 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 0 z 200820.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.