Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Data ogłoszenia:2008-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 2
Równoważne papiery wartoś­ ciowe są papierami wartościowymi (i) wyemitowa­ nymi przez tego samego emitenta; (ii) stanowiącymi część tej samej emisji; oraz (iii) nieróżniącymi się od pożyczonych papierów wartościowych pod względem typu, wartości nominalnej, charakterystyki i kwoty, oprócz sytuacji, gdzie podlegają one działaniom korporacyjnym lub redenominacji;”; 2) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany: a) litera a) ppkt od (i) do (iii) otrzymuje brzmienie: „a) Inwestycje ograniczone są do następujących kwot: (i) w przypadku obligacji wyemitowanych lub gwarantowanych przez państwa członkowskie lub instytucje Unii – 250 milionów EUR na każde państwo członkowskie lub instytucję; obli­ gacje wyemitowane lub gwarantowane przez władze regionalne lub lokalne bądź przez będące w posiadaniu rządu i/lub kontrolowane przez rząd przedsiębiorstwa publiczne lub instytucje mogą zostać objęte ograniczeniem danego państwa członkowskiego, pod warunkiem że posiadają wskaźnik wiarygodności kredytowej nie niższy niż »AA« lub równoważny; (ii) w odniesieniu do obligacji wyemitowanych lub gwarantowanych przez innych suwerennych kredytobiorców, ich władze regionalne lub

lokalne bądź przez będące w posiadaniu rządu i/lub kontrolowane przez rząd przedsiębiorstwa publiczne lub instytucje, bądź przez ponadnaro­ dowych kredytobiorców, posiadających wskaźnik wiarygodności kredytowej nie niższy niż »AA« lub równoważny – 100 milionów EUR na każdego emitenta lub gwaranta; (iii) w odniesieniu do lokat w banku, któremu udzie­ lono zezwolenia, i/lub instrumentów dłużnych takiego banku, w tym obligacji – niższa z wartości 100 milionów EUR na każdy bank lub 5 % własnych środków finansowych banku;”; b) litera b) otrzymuje brzmienie: „b) Inwestycja w jedną emisję obligacji, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w lit. a), jest nie większa niż 20 % całkowitej kwoty takiej emisji w momencie zakupu.”; c) w lit. d) dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Kiedy tylko Komisja dowiaduje się o obniżeniu oceny wiarygodności kredytowej poniżej wymaganego minimum, dąży ona do zastąpienia odpowiednich inwes­ tycji.”; d) dodaje się lit. e) w brzmieniu: „e) Jeśli obligacja ma wyższą ocenę wiarygodności kredy­ towej niż jej emitent, lub jeśli emitent nie ma przy­ pisanej oceny wiarygodności kredytowej, zastoso­ wanie ma ocena wiarygodności kredytowej dla obli­ gacji.”; 3) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. RACHUNKOWOŚĆ Zarządzanie środkami finansowymi jest rozliczane w rocznych sprawozdaniach finansowych przygotowywa­ nych w odniesieniu do EWWiS w likwidacji i, po zakoń­ czeniu likwidacji, w odniesieniu do majątku Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Są one oparte na zasadach rachunkowości WE zatwierdzonych przez księgowego Komisji i przedstawionych zgodnie z nimi, uwzględniając szczególny charakter EWWiS w likwidacji i, po zakoń­ czeniu likwidacji, majątku Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Sprawozdania finansowe zostaną zatwierdzone przez Komisję i zbadane przez Trybunał Obrachunkowy. Komisja zatrudni przedsiębiorstwa zewnętrzne do prze­ prowadzania rocznego audytu jej sprawozdań finanso­ wych.”; 4) w pkt 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe sprawozdanie dotyczące czynności w zakresie zarządzania przeprowadzanych na podstawie niniejszych wytycznych sporządzane jest co sześć miesięcy i przesyłane państwom członkowskim.”.

L 255/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 31 z 200823.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097)

 • Dz. U. L255 - 5 z 200823.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L255 - 3 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2008 z dnia 22 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L255 - 1 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2008 z dnia 22 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 0 z 200823.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.