Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Data ogłoszenia:2008-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 28

Strona 1 z 2
L 255/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (2008/750/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Zgodnie z art. 2 decyzji 2003/77/WE (3) Komisja doko­ nała ponownej oceny działania i skuteczności wytycz­ nych finansowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Protokół, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w sprawie skutków finansowych wygaś­ nięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali,

Doświadczenie uzyskane w pierwszych pięciu latach wdrażania wytycznych finansowych oraz zmiany zacho­ dzące na rynkach finansowych wskazują na konieczność dostosowania tych wytycznych.

uwzględniając decyzję Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Proto­ kołu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Trak­ tatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

(4)

Wytyczne powinny odzwierciedlać standardowe praktyki rynkowe i definicje dotyczące, między innymi, obowią­ zujących pojęć w zakresie terminów zapadalności, równoważnych papierów wartościowych w przypadku umów odkupu i mającej zastosowanie oceny wiarygod­ ności kredytowej.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

Z zastrzeżeniem zachowania zgodności z wymogami w zakresie oceny wiarygodności kredytowej, niektóre jednostki publiczne powinny być traktowane jak państwa członkowskie lub inni suwerenni kredytobiorcy w celu zastosowania ograniczeń inwestycyjnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Do celów Protokołu, załączonego do Traktatu ustanawia­ jącego Wspólnotę Europejską, w sprawie skutków finan­ sowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali Komisja zarządza aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwi­ dacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Wytyczne powinny uwzględnić zmiany w zasadach rachunkowości Komisji.

(7)

(1) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, s. 22. (2) Opinia z dnia 11 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Dla usprawnienia procedury i w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych należy dostosować częstotli­ wość składania sprawozdań.

(3) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, s. 25.

23.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/29

(8)

Należy zatem 2003/77/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2003/77/WE wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany: a) litera a) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie: „(iii) obligacje o stałej i zmiennej stopie procentowej, z terminem zapadalności, lub, w przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych akty­ wami, terminem oczekiwanej zapadalności nieprze­ kraczającym 10 lat i sześć miesięcy od daty płat­ ności, pod warunkiem że są one wyemitowane przez jakąkolwiek z kategorii emitentów, którzy uzyskali zezwolenie;”; b) litera b) ppkt (i) otrzymuje brzmienie: „(i) umowy odkupu i odkupu wtórnego, pod warunkiem że kontrahenci są upoważnieni do dokonywania takich transakcji oraz pod warunkiem że Komisja zachowuje możliwość odkupu równoważnych papierów wartościowych, które mogłaby sprzedać w terminie umownym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 31 z 200823.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097)

 • Dz. U. L255 - 5 z 200823.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L255 - 3 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2008 z dnia 22 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L255 - 1 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2008 z dnia 22 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 0 z 200823.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.