Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097)

Data ogłoszenia:2008-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 31

Strona 1 z 2
23.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 września 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097) (2008/751/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić sprawne przejście z umowy o partnerstwie AKP-WE na tymczasową umowę o partnerstwie gospo­ darczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a Wspólnotą Europejską, należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r. Tymczasowe odstępstwo od reguł pochodzenia określo­ nych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 nie spowoduje poważnego zagrożenia dla ustanowionego przemysłu wspólnotowego, uwzględ­ niając przewidziany przywóz, pod warunkiem że zostaną spełnione niektóre warunki dotyczące ilości, nadzoru i czasu trwania. Dlatego też uzasadnione jest przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. Madagaskar będzie korzystał z automatycznego odstęp­ stwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z art. 48 ust. 8 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do tymcza­ sowej umowy ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), kiedy umowa ta wejdzie w życie albo będzie tymczasowo stosowana. Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewi­ duje się na 2008 r. Odstępstwo powinno zatem obowią­ zywać do dnia 31 grudnia 2008 r., zgodnie z wnioskiem Madagaskaru, chyba że tymczasowa umowa o współpracy między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE wejdzie w życie lub będzie tymcza­ sowo stosowana przed tą datą.

(5)

(6)

Dnia 26 maja 2008 r. Madagaskar zwrócił się, zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, o odstępstwo na okres sześciu miesięcy od reguł pochodzenia określonych w tym załączniku. Wniosek dotyczy całkowitej ilości wynoszącej 2 000 ton tuńczyka konserwowanego i 500 ton filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604. Wniosek złożono ze względu na zmniejszenie połowów i podaży pochodzącego surowego tuńczyka na Oceanie Indyjskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Madagaskar połowy pochodzącego surowego tuńczyka w pierwszych czterech miesiącach 2008 r. były niezwykle niskie, nawet uwzględniając normalne wahania sezonowe, i doprowadziły do obniżenia produkcji tuńczyka konser­ wowanego. Taka nietypowa sytuacja przez pewien czas uniemożliwia Madagaskarowi przestrzeganie reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządze­ nia (WE) nr 1528/2007. W celu zagwarantowania, by po wygaśnięciu umowy o partnerstwie AKP-WE (2) Madagaskar mógł nadal prowadzić wywóz do Wspólnoty Europejskiej, należy przyznać nowe odstępstwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 28 z 200823.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali

 • Dz. U. L255 - 5 z 200823.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L255 - 3 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2008 z dnia 22 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L255 - 1 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2008 z dnia 22 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 0 z 200823.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.