Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

Data ogłoszenia:2008-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 5

Strona 1 z 13
23.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śród­ lądową (2),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wyma­ gania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającą dyrektywę Rady 82/714/EWG (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W załączniku II do dyrektywy 2006/87/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

(1)

Od chwili przyjęcia dyrektywy w grudniu 2006 r. zmiany przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie usta­ lane były zgodnie z art. 22 Poprawionej konwencji o żegludze na Renie. W związku z tym należy wprowa­ dzić zmiany do dyrektywy 2006/87/WE.

Artykuł 2 W załącznikach V i VI do dyrektywy 2006/87/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

(2)

Należy zapewnić wydawanie wspólnotowego świadectwa statku oraz świadectwa statku zgodnego z przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie na podstawie wymogów technicznych gwarantujących równoważny poziom bezpieczeństwa.

Artykuł 3 Państwa członkowskie posiadające wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE, wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 30 grudnia 2008 r. Niezwłocznie przeka­ zują one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

W celu uniknięcia przypadków zakłócenia konkurencji, jak również różnego poziomu bezpieczeństwa, zmiany w dyrektywie 2006/87/WE muszą być wprowadzone tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

(4)

Środki określone w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 7 dyrektywy

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

(2) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

(1) Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1.

L 255/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2008

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które posiadają wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2008 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

23.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/7

ZAŁĄCZNIK I W załączniku II do dyrektywy 2006/87/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie treści wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł art. 2.18 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2.18 – Jednolity europejski numer indentyfikacyjny statku”; b) tytuł art. 6.09 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6.09 – Odbiór i przeglądy okresowe”; c) dodaje się art. 10.03c w brzmieniu: „Artykuł 10.03c – Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe do ochrony przedmiotów”; 2) w art. 2.07 ust. 1 termin „numer urzędowy” zastępuje się terminem „europejski numer identyfikacyjny statku”; 3) w art. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 255 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 31 z 200823.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5097)

 • Dz. U. L255 - 28 z 200823.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali

 • Dz. U. L255 - 3 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2008 z dnia 22 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L255 - 1 z 200823.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2008 z dnia 22 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 0 z 200823.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.