Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 257 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/89/WE z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

Data ogłoszenia:2008-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 257 POZ 14

L 257/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/89/WE z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

czeństwo ruchu drogowego. Należy zatem zmienić dyrektywę 76/756/EWG, aby umożliwić instalowanie tych urządzeń.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przezna­ czonych do tych pojazdów (1), w szczególności jej art. 39 ust. 2,

(5)

W celu uwzględnienia dalszych zmian regulaminu EKG ONZ nr 48 (4), nad którym Wspólnota już głosowała, należy dostosować dyrektywę 76/756/EWG do postępu technicznego poprzez uzgodnienie jej przepisów z wymogami technicznymi określonymi we wspom­ nianym regulaminie EKG ONZ. Do celów przejrzystości należy zmienić załącznik II do dyrektywy 76/756/EWG. Należy zatem 76/756/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silniko­ wych,

(1)

Dyrektywa Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetlenio­ wych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (2) jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w ramach procedury homologacji typu WE, ustanowionej dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (3). Zatem przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach stosuje się do dyrektywy 76/756/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W ust. 1 załącznika II do dyrektywy 76/756/EWG otrzymuje brzmienie:

„1. Wymogi techniczne są określone w pkt 2, 5 i 6 regu­ laminu EKG ONZ nr 48 (*) oraz w jego załącznikach 3 i 11. ___________ (*) Dz.U. L 135 z 23.5.2008, s. 1.”. Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 7 lutego 2011 r. w przypadku pojazdów kategorii M1 i N1 oraz od dnia 7 sierpnia 2012 r. w przypadku pojazdów innych kategorii, jeżeli nie są spełnione wymogi okre­ ślone w dyrektywie 76/756/EWG zmienionej niniejszą dyrek­ tywą, państwa członkowskie, ze względu na instalację urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej, odmawiają udzie­ lenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu dla nowych typów pojazdów.

(4) Dz.U. L 135 z 23.5.2008, s. 1.

(2)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę widoczności pojazdów silnikowych do dyrektywy 76/756/EWG należy wprowadzić obowiązek wyposażania tych pojazdów w specjalne światła dzienne.

(3)

Oczekuje się, że nowe technologie, takie jak system adap­ tacyjnego oświetlenia głównego (AFS) i awaryjny sygnał stopu (ESS), będą miały pozytywny wpływ na bezpie­

(1) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 1. (3) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 1.

25.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/15

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 15 października 2009 r., przepisy ustawowe, wykona­ wcze i administracyjne niezbędne do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie prze­ kazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 16 października 2009 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2008 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 257 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 47 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L257 - 46 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L257 - 45 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L257 - 41 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca Protokół 30 do Porozumienia EOG w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki

 • Dz. U. L257 - 39 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 37 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 36 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 34 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 33 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 32 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 31 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 30 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 29 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 27 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 25 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 23 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 21 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 19 z 200825.9.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L257 - 18 z 200825.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 300/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zatwierdzająca plan na wypadek zagrożenia ptasią grypą przedstawiony przez Norwegię

 • Dz. U. L257 - 16 z 200825.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 299/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zatwierdzająca program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek przedstawiony przez Norwegię

 • Dz. U. L257 - 12 z 200825.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2008 z dnia 24 września 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Rocamadour (ChNP))

 • Dz. U. L257 - 10 z 200825.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2008 z dnia 24 września 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Roquefort (ChNP))

 • Dz. U. L257 - 8 z 200825.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2008 z dnia 24 września 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu de Gex Haut-Jura lub Bleu de Septmoncel (ChNP))

 • Dz. U. L257 - 7 z 200825.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2008 z dnia 24 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L257 - 3 z 200825.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2008 z dnia 24 września 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 15 do dnia 19 września 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L257 - 1 z 200825.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2008 z dnia 24 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L257 - 0 z 200825.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.