Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 10

Strona 1 z 2
L 259/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/757/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2, akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

Pomimo że dostępne informacje oparte na faktach wska­ zują, iż nie dokonano przywozu żadnych produktów złożonych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci, niektóre produkty złożone tego typu, w zależności od ich szczegółowego składu, a zwłaszcza od ilości zawartych w nich przetworów mlecznych, mogły zostać zgłoszone do przywozu bez przejścia systematycznej kontroli w punktach kontroli granicznej zgodnie z decyzją 2007/275/WE dotyczącą wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE. Biorąc pod uwagę fakt, iż tego rodzaju produkty są głównym, a w niektórych przypadkach jedynym źródłem pożywienia niemowląt i małych dzieci, należy zakazać przywozu do Wspólnoty jakiegokolwiek z takich produktów pochodzących z Chin. Jeśli chodzi o pozostałe produkty złożone (takie jak herbatniki czy czekolada), które stanowią jedynie małą część zróżnicowanej diety, Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o ocenę ryzyka związanego z występowaniem w nich melaminy. EFSA wydał oświad­ czenie, w którym oznajmia, iż największe ryzyko byłoby związane z najgorszym scenariuszem, według którego dzieci spożywałyby codziennie duże ilości herbatników i czekolady, zawierających największą ilość mleka w proszku (która waha się odpowiednio między 16 % i ponad 20 %), skażonego w wysokości najwyż­ szego stężenia stwierdzonego w mleku w proszku z Chin. Wówczas ewentualnie mogłoby zostać przekro­ czone tolerowane dzienne pobranie (TDI) melaminy wynoszące 0,5 mg na kg masy ciała. Aby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia, które może powstać z narażenia na zawartość melaminy w takich produktach złożonych, państwa członkowskie powinny zagwarantować, że wszystkie produkty złożone zawiera­ jące przynajmniej 15 % przetworu mlecznego, pocho­ dzące z Chin, są systematycznie poddawane badaniom przed ich przywozem do Wspólnoty i że wszystkie takie produkty, które zawierają melaminę w stężeniu przekraczającym 2,5 mg/kg, są natychmiast niszczone. Ten najwyższy poziom odpowiada potrzebie zapew­ nienia szerokiego marginesu bezpieczeństwa. Kierując się ostrożnością, należy również poddać badaniom produkty złożone, w których zawartość przetworów

(1)

W artykule 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 prze­ widziano możliwość przyjęcia odpowiednich środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego, aby chronić zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt lub środowisko, w przypadku gdy nie można wystarczająco zapobiegać ryzyku za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa członkowskie.

(5)

(2)

Komisja Europejska została ostatnio poinformowana, iż w mleku początkowym i innych przetworach mlecznych z Chin stwierdzono wysokie stężenie melaminy. Mela­ mina jest półproduktem chemicznym używanym w produkcji żywic aminowych i tworzyw sztucznych i stosowana jest jako monomer oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych. Wysokie stężenie melaminy w żywności może mieć bardzo poważny wpływ na zdrowie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 200827.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r. (  Dz.U. L 258 z 26.9.2008)

 • Dz. U. L259 - 16 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L259 - 15 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L259 - 12 z 200827.9.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6)

 • Dz. U. L259 - 5 z 200827.9.2008

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L259 - 3 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L259 - 1 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2008 z dnia 26 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L259 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.