Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 12

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6)

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 12

L 259/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2008

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6) (2008/758/WE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO, (2)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

Zgodnie z art. 9 wytycznych EBC/2002/7 Zarząd Euro­ pejskiego Banku Centralnego (EBC) jest uprawniony do dokonania zmian technicznych w załącznikach do wytycznych EBC/2002/7, pod warunkiem że takie zmiany nie zmieniają zasadniczych ram koncepcyjnych ani nie mają wpływu na obciążenia w zakresie sprawoz­ dawczości.

uwzględniając art. 9 wytycznych EBC/2002/7 z dnia 21 listo­ pada 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (1),

(3)

Harmonizacja standardów kodowania przewidziana w niniejszych wytycznych ma postać technicznej zmiany, która nie narusza podstawowej struktury pojęciowej dla obowiązków sprawozdawczych oraz wyłączeń od nich zawartych w załącznikach I i III do wytycznych EBC/2002/7 ani też nie wpływa na obciążenia sprawoz­ dawcze.

uwzględniając art. 14 ust. 1 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego,

(4)

Zarząd uwzględnił uwagi Komitetu ds. Statystyki,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: (1)

Zmieniony program przekazywania danych zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków 1995 (zwanym dalej: „ESA 95”) (2) przyczynił się do wprowadzenia bardziej efektywnych standardów kodowania danych statystycznych. W celu przyczynienia się do całkowitej harmonizacji standardów przekazywania statystyk rachunków finansowych na obszarze Unii Europejskiej standardy kodowania określone w załączniku II do wytycznych EBC/2002/7 powinny zostać dostosowane do standardów kodowania programu przekazywania danych rachunków narodowych ESA 95.

s. 24. rozporządzeniu Rady (WE) nr 2223/96 r. w sprawie europejskiego systemu regionalnych we Wspólnocie (Dz.U.

Artykuł 1 Zamiana norm przekazywania i kodowania Załącznik II do wytycznych EBC/2002/7 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszych wytycznych.

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, (2) W brzmieniu określonym w z dnia 25 czerwca 1996 rachunków narodowych i L 310 z 30.11.1996, s. 1).

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.

27.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/13

Artykuł 3 Adresaci Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły walutę euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 26 sierpnia 2008 r. W imieniu Zarządu EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

L 259/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Normy przekazywania i kodowania W odniesieniu do elektronicznego przekazywania informacji statystycznych, jak opisano w art. 2, KBC wykorzystują infrastrukturę zapewnioną przez ESBC, która opiera się na sieci telekomunikacyjnej »ESBC-Net«. Formatem wiadomości opracowanym dla tej wymiany informacji statystycznych jest format »Gesmes/CB«. Każda seria czasowa jest kodowana przy wykorzystaniu rodziny kluczy zintegrowanych rachunków gospodarczych (IEA) przedstawionych poniżej. Rodzina kluczy IEA

Numer

Nazwa

Opis

Wykaz kodów

1 2 3

Częstotliwość Obszar odniesienia Wskaźnik dostoso­ wania Wycena Transakcja Aktywa Sektor Strefa kontrahentów Sektor kontrahentów Debet/kredyt Konsolidacja Nominał Przyrostek

Określa częstotliwość przesyłania szeregów Alfanumeryczny dwuznakowy kod ISO państwa człon­ kowskiego przekazującego dane Wskazuje, czy do serii czasowych zastosowano jakikol­ wiek rodzaj dostosowania, taki jak dostosowanie sezo­ nowe i/lub dnia roboczego Zapewnia informacje na temat wyceny Określa rodzaj rachunku (tzn. bilanse, transakcje finan­ sowe i inne przepływy) Wskazuje aktywa finansowe lub kategorię pasywów Określa instytucjonalny sektor sprawozdawczy Określa obszar lokalizacji sektora kontrahentów Określa instytucjonalny sektor kontrahentów Określa (zmiany w) aktywa lub (zmiany w) pasywa Określa status konsolidacji Jednostka miary Określa tabele zawarte w wytycznych EBC/2002/7

CL_FREQ CL_AREA_EE CL_ADJUSTMENT

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CL_ESA95TP_PRICE CL_ESA95TP_TRANS CL_ESA95TP_ASSET CL_ESA95TP_SECTOR CL_AREA_EE CL_ESA95TP_SECTOR CL_ESA95TP_DC_AL CL_ESA95TP_CONS CL_ESA95TP_DENOM CL_ESA95TP_SUFFIX”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 200827.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r. (  Dz.U. L 258 z 26.9.2008)

 • Dz. U. L259 - 16 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L259 - 15 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L259 - 10 z 200827.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599) (1)

 • Dz. U. L259 - 5 z 200827.9.2008

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L259 - 3 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L259 - 1 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2008 z dnia 26 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L259 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.