Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - Strona 2

Strona 2 z 3

w sprawie przy­ jęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1), w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE. Artykuł 9 Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne 1. Państwa członkowskie, Komisja oraz Sekretariat Generalny Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych infor­ macji. 2. Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie, zależnie od przypadku, zapewniają wsparcie logistyczne w regionie. Artykuł 10 Bezpieczeństwo

2. Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1 kwalifikują się do finansowania od dnia przyjęcia niniejszego wspólnego działania. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

3. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE a Komisją. SPUE rozlicza się z Komisją z wszelkich wydatków.

Artykuł 6 Powołanie i skład zespołu 1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostęp­ nych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie swojego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, wspieraną przez SG/WP, oraz w pełnej współpracy z Komisją. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę na temat konkretnych kwestii politycznych w zależności od potrzeb mandatu. SPUE powiadamia SG/WP, Prezydencję i Komisję o składzie swojego zespołu.

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE podej­ muje wszelkie odpowiednie działania, zgodne z jego mandatem oraz odpowiadające stanowi bezpieczeństwa na obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny, służące zapew­ nieniu bezpieczeństwa wszystkim członkom personelu bezpo­ średnio mu podlegającego, w szczególności: a) sporządza w stosowym przypadku plan bezpieczeństwa danej misji oparty na wytycznych Sekretariatu Generalnego Rady, obejmujący fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb danej misji, uwzględniające bezpieczne przemieszczanie się personelu na obszar misji i w jego obrębie, jak również reagowanie na incydenty zagrażające bezpieczeństwu, w tym plan awaryjny i plan ewakuacji misji; b) zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmie­ szczonych poza terytorium UE ubezpieczeniem od wyso­ kiego ryzyka odpowiednio do warunków panujących na obszarze misji; c) zapewnia, by wszyscy członkowie jego zespołu rozmie­ szczeni poza terytorium UE, w tym personel miejscowy, odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przyjeździe odpowiednie szkolenie w zakresie bezpie­ czeństwa w zależności od poziomu ryzyka określonego przez Sekretariat Generalny Rady dla obszaru prowadzenia misji; d) zapewnia wdrażanie wszystkich wspólnie uzgodnionych zaleceń wydawanych po regularnych ocenach bezpieczeń­ stwa oraz dostarcza SG/WP, Radzie i Komisji pisemne spra­ wozdania – w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu – o wdrażaniu tych zaleceń i o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

2. Państwa członkowskie i instytucje UE mogą zapropo­ nować oddelegowanie pracowników do współpracy ze SPUE. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję UE do współpracy ze SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję UE. Eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie do Sekretariatu Generalnego Rady również mogą być przydzieleni do współpracy ze SPUE. Zatrudniani na podstawie umów członkowie personelu międzynarodowego muszą posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE.

3. Cały oddelegowany personel podległy jest administracyjnie wysyłającemu państwu członkowskiemu lub wysyłającej insty­ tucji UE i działa na rzecz realizacji mandatu SPUE.

Artykuł 7 Przywileje i immunitety SPUE i jego personelu Przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do realizacji i sprawnego przebiegu misji SPUE i jego personelu ustala się w porozumieniu ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmu­ jącymi, zależnie od przypadku. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 200827.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r. (  Dz.U. L 258 z 26.9.2008)

 • Dz. U. L259 - 15 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L259 - 12 z 200827.9.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6)

 • Dz. U. L259 - 10 z 200827.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599) (1)

 • Dz. U. L259 - 5 z 200827.9.2008

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L259 - 3 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L259 - 1 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2008 z dnia 26 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L259 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.