Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - Strona 3

Strona 3 z 3

L 259/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2008

Artykuł 11 Składanie sprawozdań SPUE regularnie składa SG/WP i KPiB sprawozdania ustne i pisemne. W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania grupom roboczym. Okresowe sprawozdania pisemne są rozpro­ wadzane poprzez sieć COREU. Na zalecenie SG/WP lub KPiB SPUE może przekazywać sprawozdania Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł 13 Przegląd Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej są przedmiotem regular­ nego przeglądu. W dniu 15 grudnia 2008 r. SPUE przedstawi SG/WP, Radzie i Komisji pełne sprawozdanie z wykonania mandatu. Na podstawie tego sprawozdania wspólne działanie jest oceniane przez odpowiednie grupy robocze oraz przez KPiB. Kierując się ogólnymi priorytetami dotyczącymi rozmie­ szczania, SG/WP przedstawia KPiB zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie przedłużenia, zmiany lub zakończenia mandatu. Artykuł 14 Wejście w życie Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 15 Publikacja Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 12 Koordynacja 1. SPUE działa w interesie ogólnej koordynacji polityki UE. Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich instrumentów UE, aby zrealizować cele polityczne UE. Koordy­ nuje swoje działania z działaniami Prezydencji i Komisji, jak również z działaniami innych SPUE aktywnych w regionie, w szczególności SPUE w regionie Kaukazu Południowego z uwzględnieniem szczególnych celów jego mandatu. SPUE regularnie przekazuje informacje misjom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2008 r. 2. Prezydencja, Komisja i szefowie misji państw członkow­ skich utrzymują ścisłe kontakty ze SPUE i dokładają wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE współ­ pracuje również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 200827.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r. (  Dz.U. L 258 z 26.9.2008)

 • Dz. U. L259 - 15 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L259 - 12 z 200827.9.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6)

 • Dz. U. L259 - 10 z 200827.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599) (1)

 • Dz. U. L259 - 5 z 200827.9.2008

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L259 - 3 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L259 - 1 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2008 z dnia 26 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L259 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.