Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16

Strona 1 z 3
L 259/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2008

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

W ramach swoich działań na rzecz rozwiązania konfliktu w Gruzji SPUE zwiększa skuteczność i widoczność działań UE.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 Mandat Mandat SPUE obejmuje: a) z jednej strony – zapewnienie pomocy w przygotowaniu międzynarodowych rozmów przewidzianych w pkt 6 poro­ zumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r.; będą one dotyczyć zwłaszcza: — warunków bezpieczeństwa i stabilności w regionie, — kwestii uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych, omawianej na podstawie zasad uznanych na szczeblu międzynarodowym, — wszelkich innych tematów wspólnie uzgodnionych przez strony, z drugiej strony – zapewnienie pomocy w określeniu stano­ wiska UE i reprezentowanie jej podczas tych rozmów;

W dniu 1 września 2008 r. Rada Europejska wyraziła swoje poważne zaniepokojenie otwartym konfliktem, który wybuchł w Gruzji, i wyraziła gotowość Unii Euro­ pejskiej (UE) do zaangażowania się we wspieranie wszel­ kich działań służących znalezieniu pokojowego i trwałego rozwiązania tego konfliktu. Rada Europejska postanowiła, że należy mianować specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) ds. kryzysu w Gruzji. W dniu 15 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwa­ cyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1). Przy tej samej okazji Rada zdecydowała, że SPUE ds. kryzysu w Gruzji należy mianować pana Pierre’a Morela. SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

b) wspieranie realizacji porozumienia zawartego dnia 8 września 2008 r. w Moskwie i Tbilisi, jak również porozumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r., w ścisłej koordynacji z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

Artykuł 1 Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej Pan Pierre MOREL zostaje niniejszym mianowany specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. kryzysu w Gruzji na okres od dnia przyjęcia niniejszego wspólnego działania do dnia 28 lutego 2009 r. Artykuł 2 Cele Podstawą mandatu SPUE są cele określone w konkluzjach Prezydencji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Brukseli dnia 1 września 2008 r., oraz w konkluzjach Rady w sprawie Gruzji przyjętych dnia 15 września 2008 r.

(1) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26.

w ramach działań określonych powyżej, przyczynianie się do realizacji polityki UE w dziedzinie praw człowieka i jej wytycz­ nych w tej dziedzinie, w szczególności dotyczących dzieci i kobiet.

Artykuł 4 Wykonanie mandatu 1. SPUE jest odpowiedzialny za realizację swojego mandatu, działając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP).

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktów z Radą. Komitet ukierunkowuje pod względem strategicznym i politycznym działania SPUE w ramach jego mandatu.

27.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/17

Artykuł 5 Finansowanie 1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia przyjęcia niniejszego wspólnego działania do dnia 28 lutego 2009 r. wynosi 390 000 EUR.

Artykuł 8 Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 200827.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r. (  Dz.U. L 258 z 26.9.2008)

 • Dz. U. L259 - 15 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L259 - 12 z 200827.9.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6)

 • Dz. U. L259 - 10 z 200827.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599) (1)

 • Dz. U. L259 - 5 z 200827.9.2008

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

 • Dz. U. L259 - 3 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L259 - 1 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2008 z dnia 26 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L259 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.