Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 5

Tytuł:

Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2008-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 5

Strona 1 z 4
27.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2004 RADY STOWARZYSZENIA UE-EGIPT z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia (2008/756/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-EGIPT,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w szczególności jego art. 74–80,

Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, każda sesja Rady Stowarzy­ szenia odbywa się w zwykłym miejscu wyznaczonym dla posie­ dzeń Rady Unii Europejskiej w dniu uzgodnionym przez obie Strony.

a także mając na uwadze, co następuje: Układ wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. Powinien zostać przyjęty regulamin wewnętrzny Rady Stowarzyszenia UE-Egipt,

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia są wspólnie zwoływane przez sekretarzy Rady Stowarzyszenia w porozumieniu z przewodniczącym.

(1)

Artykuł 3 Reprezentowanie

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą być reprezentowani, jeżeli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Jeżeli członek Rady chce być reprezentowany, musi przekazać przewodniczą­ cemu imię i nazwisko swojego przedstawiciela przed posiedze­ niem, na którym ma być reprezentowany.

Artykuł 1 Przewodnictwo Radzie Stowarzyszenia przewodniczą na przemian przez okres 12 miesięcy przedstawiciel Prezydencji Rady Unii Europejskiej w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich oraz przed­ stawiciel rządu Arabskiej Republiki Egiptu. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stowarzy­ szenia, a kończy się w dniu 31 grudnia 2004 r.

Przedstawiciel członka Rady wszystkie jego uprawnienia.

Stowarzyszenia

wykonuje

Artykuł 4 Delegacje Członkom Rady Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy. Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron.

Artykuł 2 Posiedzenia Rada Stowarzyszenia zbiera się regularnie przynajmniej raz w roku na szczeblu ministerialnym. Sesje nadzwyczajne Rady Stowarzyszenia mogą odbywać się na wniosek jednej ze Stron, jeżeli Strony tak uzgodnią.

Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego uczestniczy w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia jako obserwator, w przypadku gdy w porządku dziennym znajdują się sprawy dotyczące tego banku.

L 259/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2008

Rada Stowarzyszenia może, za zgodą Stron, zaprosić osoby niebędące jej członkami do uczestniczenia w posiedzeniach w celu dostarczenia informacji na poszczególne tematy.

Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę Stowarzyszenia na początku każdego posiedzenia. Pozycja inna niż pozycje ujęte we wstępnym porządku obrad może zostać w nim umie­ szczona, jeżeli Strony tak uzgodnią.

Artykuł 5 Sekretariat Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz urzędnik ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Brukseli dzia­ łają wspólnie jako sekretarze Rady Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący może, w porozumieniu ze Stronami, skrócić terminy określone w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów danej sprawy.

Artykuł 9 Protokół

Artykuł 6 Korespondencja Korespondencja kierowana do Rady Stowarzyszenia jest wysy­ łana do przewodniczącego Rady Stowarzyszenia na adres Sekre­ tariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany przez obu sekretarzy.

Protokół co do zasady odnosi się do każdej pozycji porządku dziennego z uwzględnieniem:

Obaj sekretarze czuwają nad przekazywaniem tej korespon­ dencji przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia oraz, w stosownych przypadkach, nad udostępnianiem jej innym członkom Rady Stowarzyszenia. Udostępniona korespondencja jest wysyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji, stałych przedstawicielstw państw członkowskich oraz do ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Brukseli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 259 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 19 z 200827.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r. (  Dz.U. L 258 z 26.9.2008)

 • Dz. U. L259 - 16 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/760/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L259 - 15 z 200827.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/759/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L259 - 12 z 200827.9.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2008/6)

 • Dz. U. L259 - 10 z 200827.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5599) (1)

 • Dz. U. L259 - 3 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L259 - 1 z 200827.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2008 z dnia 26 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L259 - 0 z 200827.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.