Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2008 z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

Data ogłoszenia:2008-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 6

Strona 1 z 2
L 265/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 972/2008 z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

statystycznych, w związku z tym dla tych ilości wystarczy jednorazowe powiadomienie na koniec lipca.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 134 i art. 148 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia Komisji (WE) nr 341/2007 (2) wnioski o pozwolenia typu „A” należy składać w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu każdego roku, a pozwolenia typu „A” są ważne wyłącznie na podokres, na który zostały wydane.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1084/95 z dnia 15 maja 1995 r. znoszącym środki ochronne stosowane w odniesieniu do przywozu czosnku pocho­ dzącego z Tajwanu i zastępujące je świadectwem pocho­ dzenia (5) przy przywozie czosnku z Tajwanu wymagane jest świadectwo pochodzenia. Jest to system podobny do tego, jaki ustanowiono w rozdziale IV rozporządzenia (WE) nr 341/2007 dla czosnku pochodzącego z niektórych innych krajów. Mając na uwadze upro­ szczenie przepisów oraz ich czytelność, należy sporzą­ dzić wspólny wykaz wszystkich krajów, w odniesieniu do których wymagane jest świadectwo pochodzenia czosnku. Z tego względu należy dodać Tajwan do wykazu państw zamieszczonego w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 341/2007, do których stosuje się rozdział IV tego rozporządzenia. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1084/95.

(2)

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu (GATT) 1994 r., dotyczącym zmiany koncesji odnoszących się do czosnku przewidzianych w Liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT (3), zatwierdzonym w imieniu Wspólnoty decyzją 2001/404/WE (4), okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego dla czosnku należy podzielić na cztery podokresy.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 341/2007.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Dla zapewnienia importerom większej elastyczności należy przesunąć o sześć tygodni w przód terminy rozpoczęcia okresów składania wniosków o pozwolenia typu „A”.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 341/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(4)

W celu zapewnienia ponownego przydzielenia jak największej liczby niewykorzystanych lub częściowo wykorzystanych pozwoleń na przywóz, przed końcem listopada należy przesłać powiadomienia o nich na podstawie dostępnych wówczas informacji o ilościach produktów objętych niewykorzystanymi lub wykorzysta­ nymi częściowo pozwoleniami na przywóz i różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia oraz z powiadomienia o braku wniosków. Późniejsze powiadomienia wykorzystywane są wyłącznie dla celów

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 z 16.11.2007, s. 1. 90 z 30.3.2007, s. 12. 142 z 29.5.2001, s. 8. 142 z 29.5.2001, s. 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 10 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające po raz 99. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L265 - 8 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L265 - 3 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2008 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie nowego zastosowania kokcydiostatyku jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L265 - 1 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2008 z dnia 3 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 0 z 20084.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.