Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2008-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 8

L 265/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 973/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniach 21 maja, 17 lipca oraz 10 września 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o zmianie listy osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamro­ żone. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 doty­ czące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 października 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.

4.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/9

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: (1) z listy usuwa się następującą osobę fizyczną: „Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data urodzenia: a) 24.12.1946 r., b) 14.12.1957 r., c) 26.6.1944 r., d) 26.7.1946 r., e) 24.12.1944 r. Paszporty: a) liberyjski paszport dyplomatyczny: D/001548-99; b) zwykły paszport liberyjski 0058070 (ważny od 10.1.2000 r. do 9.1.2005 r.; nazwisko: Mamadee Kamara, data urodzenia: 26.7.1946 r., miejsce urodzenia: Gbarnga, hrabstwo Bound); c) liberyjski paszport dyplomatyczny 001546 (ważny od 1.8.1999 r. do 30.8.2001 r., data urodzenia: 24.12.1944 r., miejsce urodzenia: Ganta, hrabstwo Nimba); d) liberyjski paszport dyplomatyczny D/000953-98. Inne informacje: były szef protokołu prezydenckiego. Prezes Mohammad Group of companies.”; (2) wpis „Edwin M., Jr. Snowe. Narodowość: liberyjska. Numer paszportu: OR/0056672-01. Inne informacje: kierownik firmy Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).” otrzymuje brzmienie: „Edwin M., Snowe jr. Obywatelstwo: liberyjskie. Paszport nr: a) OR/0056672-01; b) D/005072. Inne informacje: dyrektor zarządzający przedsiębiorstwem Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).”; (3) wpis „Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Data urodzenia: 17.1.1963 r. Liberyjski paszport dyplomatyczny: D/003835-04 (ważny od 4.6.2004 r. do 3.6.2006 r.). Inne informacje: żona byłego prezydenta Charlesa Taylora. ” otrzymuje brzmienie: „Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Data urodzenia: 17.1.1963 r. Liberyjski paszport dyplomatyczny: a) D/003835-04 (ważny od 4.6.2004 r. do 3.6.2006 r.), b) D/00536307. Inne informacje: żona byłego prezydenta Charlesa Taylora.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 265 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 10 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające po raz 99. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L265 - 6 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2008 z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

 • Dz. U. L265 - 3 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2008 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie nowego zastosowania kokcydiostatyku jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L265 - 1 z 20084.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2008 z dnia 3 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L265 - 0 z 20084.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.