Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5550)

Data ogłoszenia:2008-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 14

L 266/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5550) (2008/776/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 2007/365/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 2007/365/WE lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) »rośliny narażone« oznacza rośliny, inne niż owoce i nasiona, o średnicy łodygi u podstawy powyżej 5 cm, takie jak Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nuci­ fera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livis­ tona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theoph­ rasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei oraz Washingtonia spp.;”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2007/365/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia środków ochronnych przed wprowadzaniem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (szkodliwego organizmu) i jego rozprzestrzenianiem. Ponadto państwa członkowskie przeprowadzają urzę­ dowe coroczne badania na obecność na swoim obszarze szkodliwego organizmu na roślinach określonych gatunków z rodziny Palmae lub zakażenia tych roślin przez szkodliwy organizm. Urzędowe coroczne badania przeprowadzone w 2007 r. przez państwa członkowskie wykazały, że szkodliwy organizm zaatakował także te gatunki z rodziny Palmae, które nie zostały zdefiniowane jako rośliny narażone w decyzji 2007/365/WE. Właściwe jest, aby środki nadzwyczajne ustanowione decyzją 2007/365/WE doty­ czyły również tych roślin. Wyniki stosowania środków nadzwyczajnych określo­ nych w decyzji 2007/365/WE zostały ocenione przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin w kwietniu 2008 r. Stwierdzono, że należy uaktualnić wykaz roślin narażonych.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 24.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 13 z 20087.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii

 • Dz. U. L266 - 12 z 20087.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Luksemburga

 • Dz. U. L266 - 10 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L266 - 8 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w systemie TARIC

 • Dz. U. L266 - 3 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego „Clinacox” należącego do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L266 - 1 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 0 z 20087.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.