Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego „Clinacox” należącego do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

Data ogłoszenia:2008-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 3

Strona 1 z 3
7.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego „Clinacox” należącego do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

(4)

W swojej opinii przyjętej w dniu 16 kwietnia 2008 r. (6) Urząd stwierdził, że w odniesieniu do kurcząt i indyków rzeźnych nie są wymagane NDP. Gdyby jednak NDP zostały uznane za niezbędne, Urząd zaproponował okre­ ślone wartości. Ponieważ kurczęta hodowane na nioski mogą wejść do łańcucha żywnościowego razem z innymi kurczętami, należy rozważyć możliwość ustalenia NDP również dla tej kategorii zwierząt. Urząd uznał również, że stosowanie 0-dniowego okresu karencji nie zagraża­ łoby bezpieczeństwu konsumentów.

a także mając na uwadze, co następuje:

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i poprawić system kontroli właściwego stosowania dikla­ zurilu, należy określić NDP zgodnie z propozycją Urzędu. Ponieważ nie ma istotnych różnic fizjologicz­ nych pomiędzy kurczętami rzeźnymi a kurczętami hodo­ wanymi na nioski, należy określić takie same NDP również dla tej drugiej kategorii.

(1)

Zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2) wydano zezwolenie na stosowanie dodatku diklazuril (Clinacox 0,5 % premix), należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych, na określonych warunkach. Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2430/1999 (3), (WE) nr 418/2001 (4) i (WE) nr 162/2003 (5) zezwolono na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat w odniesieniu odpowiednio do kurcząt rzeźnych (kurczaków przeznaczonych do tuczu), indyków rzeźnych (indyków przeznaczonych do tuczu) oraz kurcząt hodowanych na nioski, łącząc zezwolenie z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Dodatek ten został zgłoszony jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Ponieważ dostarczono wszystkie informacje wymagane zgodnie z tym przepisem, dodatek został wprowadzony do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia Komisji (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 wiersz dotyczący E 771 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Posiadacz zezwolenia na dodatek diklazuril (Clinacox 0,5 % premix) zaproponował zmianę warunków zezwolenia, przedkła­ dając wniosek o wprowadzenie najwyższego dopuszczal­ nego poziomu pozostałości (NDP) zgodnie z oceną Urzędu. Jednocześnie dostarczył on niezbędne dane dla poparcia wniosku.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 268 z 18.10.2003, s. 29. 270 z 14.12.1970, s. 1. 296 z 17.11.1999, s. 3. 62 z 2.3.2001, s. 3. 26 z 31.1.2003, s. 3.

Artykuł 2 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 418/2001 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 14 z 20087.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5550)

 • Dz. U. L266 - 13 z 20087.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii

 • Dz. U. L266 - 12 z 20087.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Luksemburga

 • Dz. U. L266 - 10 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L266 - 8 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w systemie TARIC

 • Dz. U. L266 - 1 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 0 z 20087.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.