Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w systemie TARIC

Data ogłoszenia:2008-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 8

L 266/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w systemie TARIC

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny należy zagwarantować możliwość dalszego powoływania się przez okres trzech miesięcy na wiążącą informację taryfową udzieloną przez organy celne państw członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów w TARIC, która jednak jest niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia ujednoliconego stosowania TARIC, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustala ogólne zasady interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dodatkowe podpodziały i która została ustanowiona w drodze przepisów szczególnych prawa wspólnotowego w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towaro­ wego. Na mocy wymienionych wyżej ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku powinny być klasyfikowane do kodów TARIC wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku muszą być klasyfikowane w TARIC do kodów TARIC wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli. Artykuł 2 Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

7.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/9

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1)

Klasyfikacja (kod TARIC) (2)

Uzasadnienie (3)

1. Folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET), o grubości nieprzekraczającej 0,35 mm, o metalizowanej powierzchni, nieprzywo­ żona z Brazylii lub Izraela.

3920 62 19 94

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla­ tury Scalonej, uwagę 10. do działu 39., brzmienie CN oraz na podstawie opisu kodów CN 3920, 3920 62 i 3920 62 19 oraz kodu TARIC 3920 62 19 94. Metalizację powierzchniową należy uznać za obróbkę powierzchniową, która nie wzmacnia folii. Towar ten należy zatem klasyfikować do pozycji 3920 (zob. Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3920 – akapit czwarty). Folia ta nie ma cech towarów klasyfikowanych do podpozycji od 3920 62 11 00 do 3920 62 19 88. Folię tę należy klasyfikować do podpozycji 3920 62 19 94, ponieważ wyrażenie „folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET)” z podpozycji 3920 62 19 94 obejmuje folię PET o grubości nieprzekraczającej 0,35 mm, która nie może być klasyfikowana do kodów TARIC od 3920 62 11 00 do 3920 62 19 88.

2. Folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET), o grubości przekraczającej 0,35 mm, o metalizowanej powierzchni, nieprzywo­ żona z Brazylii lub Izraela.

3920 62 90 94

Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla­ tury Scalonej, uwagę 10. do działu 39., brzmienie CN oraz na podstawie opisu kodów CN 3920, 3920 62 i 3920 62 90 oraz kodu TARIC 3920 62 90 94. Metalizację powierzchniową należy uznać za obróbkę powierzchniową, która nie wzmacnia folii. Towar ten należy zatem klasyfikować do pozycji 3920 (patrz Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 3920 – akapit czwarty). Folia ta nie ma cech towarów klasyfikowanych do podpozycji od 3920 62 90 20 do 3920 62 90 40. Folię tę należy klasyfikować do podpozycji 3920 62 90 94, ponieważ wyrażenie „folia z poli(tereftalanu etylenu) (PET)” z podpozycji 3920 62 90 94 obejmuje folię PET o grubości prze­ kraczającej 0,35 mm, która nie może być klasyfiko­ wana do kodów TARIC od 3920 62 90 20 do 3920 62 90 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 266 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 14 z 20087.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5550)

 • Dz. U. L266 - 13 z 20087.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii

 • Dz. U. L266 - 12 z 20087.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Luksemburga

 • Dz. U. L266 - 10 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L266 - 3 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego „Clinacox” należącego do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L266 - 1 z 20087.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L266 - 0 z 20087.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.