Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2008-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 25

9.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 989/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przydział dodatkowych ilości powinien być uzależniony od powiadomienia właściwego organu o ilościach, na które dany podmiot wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowane podmioty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

(4)

Biorąc pod uwagę termin wdrożenia procedury okreś­ lania współczynników określony w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 850/2008, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i 3,

Artykuł 1 Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2008 w odniesieniu do grup produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącz­ nika do niniejszego rozporządzenia jako „16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj, 22-Tokio, 22-Urugwaj i 25-Tokio” zostają przyjęte z zastrzeżeniem zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 5 tego załącznika.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2008 (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2009 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT określonych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

Artykuł 2 Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2008 w odniesieniu do grupy produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącz­ nika do niniejszego rozporządzenia jako „25-Urugwaj” zostają przyjęte w odniesieniu do ilości, o które wystąpiono.

(2)

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne na rok kontyngen­ towy 2009. Należy zatem ustalić współczynniki przy­ działu zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 rozporządze­ nia (WE) nr 1282/2006.

(3)

W odniesieniu do grup produktów i kontyngentów, w przypadku których złożone wnioski dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne, należy zadbać o to, by zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, pozostałe ilości zostały przydzielone proporcjonalnie do ilości, o które wystąpiono. Ponadto

Pozwolenia na wywóz mogą być wydane dla dodatkowych ilości z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału określonego w kolumnie 6 załącznika, po wyrażeniu zgody przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4. (3) Dz.U. L 231 z 29.8.2008, s. 12.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 268/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według Dodatkowych Uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Nr uwagi (1) Grupa (2)

Identyfikacja grupy i kontyngentu

Ilości dostępne w 2009 r. (w tonach)

Współczynnik przy­ działu wskazany w art. 1

Współczynnik przy­ działu wskazany w art. 2

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF) Blue Mould Cheddar Edam/Gouda Italian type Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation Swiss or Emmenthaler cheese with eye forma­ tion

16-Tokio 16-Urugwaj

908,877 3 446,000 350,000 1 050,000 1 100,000 2 025,000 393,006 380,000 4 003,172 2 420,000

0,2204967 0,1284613 0,0806452 0,3143713 0,1351351 0,0781853 0,4661993 0,8444444 0,8874245 1,1255814

17 18 20 21 22

17-Urugwaj 18-Urugwaj 20-Urugwaj 21-Urugwaj 22-Tokio 22-Urugwaj 25-Tokio 25-Urugwaj

25

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 268 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 40 z 20089.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 212 z 14.8.2007)

 • Dz. U. L268 - 37 z 20089.10.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stref wolnych od choroby i dodatkowych gwarancji dotyczących Gyrodactylus salaris w Norwegii

 • Dz. U. L268 - 33 z 20089.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 32 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady 2008/783/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L268 - 31 z 20089.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 października 2008 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2007/5/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5583) (1)

 • Dz. U. L268 - 29 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii

 • Dz. U. L268 - 27 z 20089.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 września 2008 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L268 - 20 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 września do dnia 3 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L268 - 14 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L268 - 12 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2008 z dnia 7 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L268 - 10 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VI, VII i VIII przez statki pływające pod banderą Wielkiej Brytanii

 • Dz. U. L268 - 8 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L268 - 3 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

 • Dz. U. L268 - 1 z 20089.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2008 z dnia 8 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.