Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 12

Strona 1 z 3
L 27/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Gazy opakowaniowe używane do pakowania niektórych środków spożywczych nie powinny być uważane za składniki w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2000/13/WE i dlatego nie powinny być umieszczane na wykazie składników na etykiecie.

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2,

(4)

Jednakże konsumenci powinni być informowani o użyciu takich gazów, w zakresie, w jakim informacja ta umożliwia im zrozumienie, dlaczego środek spożywczy, który zakupili, ma dłuższy okres przydatności do spożycia niż podobne produkty pakowane w inny sposób.

(5)

uwzględniając dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (2), a w szczególności jego art. 6,

(6)

W celu przekazywania konsumentom odpowiedniej informacji, etykietowanie środków spożywczych, w skład których wchodzą słodziki, powinny zawierać szczegółowe informacje na ten temat.

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponadto na etykietach środków spożywczych zawierających niektóre kategorie słodzików powinny być zamieszczane stosowne ostrzeżenia.

(1)

Dyrektywa Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

(7)

Ponadto niezbędne jest umieszczanie na etykietach informacji o obecności kwasu glicyryzynowego i jego soli amonowej w wyrobach i napojach. W przypadku wysokiej zawartości kwasu i jego soli amonowej w tych produktach konsumenci, w szczególności ci cierpiący na nadciśnienie, powinni być dodatkowo poinformowani, że należy unikać zbyt dużego spożycia. W celu zapewnienia należytego rozumienia tych informacji przez konsumentów należy użyć powszechnie znanego terminu „lukrecja”.

(2)

W celu zapewnienia konsumentom uzyskiwania odpowiednich informacji konieczne jest określenie obowiązkowego umieszczania na niektórych środkach spożywczych innych danych szczegółowych w uzupełnieniu do tych wymienionych w art. 3 dyrektywy 2000/13/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/68/WE (Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 11). (2) Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10). (3) Dz.U. L 300 z 23.11.1994, s. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/77/WE (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 76). (4) Zob. załącznik II, część A.

(9)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II, część B,

31.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/13

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 21 z 200831.1.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

 • Dz. U. L27 - 20 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 17 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L27 - 8 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L27 - 3 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L27 - 1 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.