Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 17

Strona 1 z 2
31.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie teksty w języku niemieckim i polskim są autentyczne)

(2008/84/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

Celem środka szczególnego jest, w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy i utrzymania mostów granicznych, uznanie, że mosty te, a w przypadku robót budowlanych miejsce budowy, znajdują się całkowicie na terytorium jednego z państw członkowskich zgodnie z zawartą między nimi umową w sprawie podziału zakresu odpowiedzialności za budowę i utrzymanie tych mostów granicznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji w dniach 22 października 2007 r. i 27 lipca 2007 r. Republika Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska zwróciły się z wnioskami o upoważnienie do stosowania szczególnych środków podatkowych w odniesieniu do budowy i utrzymania niektórych mostów granicznych pomiędzy dwoma krajami.

W przypadku braku środka szczególnego konieczne byłoby ustalenie w odniesieniu do każdej dostawy towarów lub świadczonej usługi lub każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy miejscem opodatkowania jest Republika Federalna Niemiec czy też Rzeczpospolita Polska. Prace na moście granicznym przeprowadzone na terytorium Niemiec podlegałyby niemieckiemu podatkowi VAT, natomiast prace przeprowadzone na terytorium Polski podlegałyby polskiemu podatkowi VAT.

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, pismem z dnia 24 października 2007 r., Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wnioskach złożonych przez Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. Pismem z dnia 25 października 2007 r. Komisja powiadomiła Republikę Federalną

Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/75/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 13).

(5)

Celem niniejszego odstępstwa jest zatem uproszczenie procedury pobierania podatku od budowy i utrzymania przedmiotowych mostów.

(6) (1)

Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na środki własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej,

L 27/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, na warunkach określonych w art. 2 i 3, do stosowania środków stanowiących odstępstwo od dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do budowy oraz późniejszego utrzymania jednego mostu granicznego na Odrze (Oder) i jednego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße), oraz utrzymania dwóch istniejących mostów granicznych na Odrze (Oder) i dziewięciu istniejących mostów granicznych na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße), które to mosty położone są częściowo na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a częściowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych mostów zawiera załącznik do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 21 z 200831.1.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

 • Dz. U. L27 - 20 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 12 z 200831.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L27 - 8 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L27 - 3 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L27 - 1 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.