Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 21

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 21

Strona 1 z 12
31.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/21

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4 (2008/86/WE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

wydawanie uzupełnić.

(6)

„paszportu”

roślin

wykaz

ten

należy

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

W związku z tym należy zmienić dodatki 1, 2, 3 i 4 do załącznika 4 w celu uwzględnienia różnych zmian,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Umowa ta weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Załącznik 4 ma na celu ułatwienie handlu roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami podlegającymi środkom w zakresie ochrony zdrowia roślin pomiędzy Stronami. Załącznik ten jest uzupełniony szeregiem dodatków, o których mowa we wspólnej deklaracji w sprawie wdrożenia załącznika 4 do Umowy (z wyjątkiem dodatku 5, który został przyjęty w chwili zawarcia Umowy). Dodatki do załącznika 4 zostały odpowiednio zastąpione decyzją nr 1/2004 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa załączoną do decyzji Komisji 2004/278/WE (1) i decyzją 2/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa (2). Od momentu wejścia w życie wspomnianych wyżej decyzji przepisy prawne Stron dotyczące zdrowia roślin uległy zmianie w dziedzinach objętych Umową. Po rozszerzeniu Wspólnoty oraz wprowadzeniu zmian do istniejącego wykazu organów odpowiedzialnych za

Artykuł 1 Niniejszym zastępuje się dodatki 1–4 do załącznika 4 do Umowy tekstami załączonymi do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 lutego 2008 r.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa Przewodniczący Delegacji Wspólnoty

Paul van GELDORP

(4)

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

Krisztina BENDE

(5)

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Hans-Christian BEAUMOND

(1) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 31. (2) Dz.U. L 78 z 24.3.2005, str. 50.

L 27/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

DODATEK 1 ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY A. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzące z terytorium którejkolwiek ze stron, w odniesieniu do których obie strony mają podobne przepisy prawne, prowadzące do osiągnięcia równoważnych wyników i uznania paszportów roślin 1. ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE

1.1. Rośliny do sadzenia, z wyłączeniem nasion Beta vulgaris L. Camellia sp. Humulus lupulus L. Prunus L., z wyłączeniem Prunus laurocerasus L. oraz Prunus lusitanica L. Rhododendron spp., z wyłączeniem Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp. 1.2. Rośliny z wyłączeniem owoców lub nasion, lecz włączając żywy pyłek kwiatowy do zapylania Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L. 1.3. Rośliny z gatunków rozłogowych i bulwowych do sadzenia Solanum L. i jego mieszańce 1.4. Rośliny z wyłączeniem owoców Vitis L. 1.5. Drewno, które całkowicie lub częściowo zachowało naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez, lub które występuje w postaci wiórów, kawałków, trocin, drewna odpadowego lub ścinków drewnianych a) jeżeli zostało uzyskane, w całości lub w części z Platanus L., włącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni oraz

31.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/23

b) jeżeli jest zgodne z jednym z opisów znajdujących się w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 20 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 17 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L27 - 12 z 200831.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L27 - 8 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L27 - 3 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L27 - 1 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.