Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 3

Strona 1 z 3
31.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

W celu zagwarantowania wypełnienia zobowiązań związanych z prywatnym składowaniem musi zostać ustanowione zabezpieczenie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i Kóz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3447/90 z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Rozporządzenie (WE) nr 6/2008 stosuje się z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 1. Wnioski związane z pomocą w odniesieniu do prywatnego składowania składa się do agencji interwencyjnych wymienionych w Załączniku I.

(2)

Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 6/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego składowania baraniny i mięsa koziego (4) powinny być przestrzegane w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego. Właściwe jest uzupełnienie lub dostosowanie tych przepisów.

(3)

Niezbędne jest, aby oprócz kwot pomocy przyznanej na konkretny okres składowania ustalone zostały również kwoty dodawane lub odejmowane w przypadku wydłużenia lub skrócenia tych okresów.

2. W związku z procedurą przetargową okres, na który można oferować składowanie, wynosi trzy miesiące. Jednakże rzeczywisty okres składowania wybiera strona składująca. Okres ten może ulec wydłużeniu od minimum trzech miesięcy do maksimum siedmiu miesięcy. Jednakże, jeżeli okres składowania jest dłuższy niż trzy miesiące, pomoc zwiększa się o stawkę dzienną wynoszącą 1,45 EUR za tonę dziennie.

Artykuł 3 Minimalna ilość objęta umową wynosi cztery tony mięsa wyrażonego jako mięso z kością.

(4)

Przewidywalne warunki rynkowe wymagają ustanowienia elastycznych okresów składowania od trzech do siedmiu miesięcy.

Artykuł 4 Minimalną ilość dla jednorazowego wyprowadzenia z chłodni ustala się na cztery tony i przyjmuje się, że jest to waga produktu przypadającego na jeden skład i jednej umawiającej się strony. Jednakże, gdy ilość towaru pozostałego w składzie jest mniejsza od tej ilości, zezwala się na jednorazowe wycofanie pozostałej partii towaru lub jego części.

(5)

W celu zapewnienia rzetelnych ofert właściwe jest ustalenie minimalnej ilości, którą można składować. Należy skorygować minimalną ilość, która ma opuścić skład.

(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, s. 2). Rozporządzenie (WE) nr 2529/2001 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r. (2) Dz.U. L 333 z 30.11.1990, s. 46. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 40/96 (Dz.U. L 10 z 13.1.1996, s. 6). (3) Zob. załącznik II. (4) Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 13.

W przypadku niespełnienia warunków dotyczących wycofania:

— kwotę dopłaty do ilości wycofanego towaru oblicza się zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 6/2008, oraz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 21 z 200831.1.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

 • Dz. U. L27 - 20 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 17 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L27 - 12 z 200831.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L27 - 8 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L27 - 1 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.